105

Scientific journal: 
105/2018

W bieżącym numerze Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni zamieszczono publikacje pracowników Wydziału Mechanicznego UMG, Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W zeszycie przedstawiono zagadnienia związane z eksploatacją siłowni morskich jednostek pływających. omówiono na przykład problemy eksploata­cyjne, które towarzyszą transportowi morskiemu podczas przewozu etylenu, oceniono wpływ zasilania silników okrętowych paliwem gazowym na wartość efektywności energetycznej (EEDI), przedstawiono możliwość oceny stanu tech­nicz­nego spalinowego silnika tłokowego na podstawie zmian ilorazu absolutnego ciśnienia sprężania oraz absolutnego ciśnienia doładowania. Scharakteryzowano również rodzaje układów napędowych oraz urządzeń sterowych wykorzysty­wanych na holownikach portowo-redowych.

Ponadto zaprezentowano także artykuł zawierający projekt noszy przystoso­wanych do transportu poszkodowanego w warunkach morskich.

 Tematyka artykułów objęła również zagadnienia związane procesem z tech­nologicznym wytwarzania części maszyn. Przedstawiono wpływ wykończeniowej obróbki toczeniem na strukturę geometryczną powierzchni wału wytworzonego
ze staliwa typu duplex (staliwo o strukturze ferrytyczno-austenitycznej), analizie poddano też zmianę wartości sił skrawania występujących podczas obróbki. Oceniono możliwość wykorzystania przyrządu „HOMMEL ETAMIC F50” do pomiaru odchyłek okrągłości wałków, wykonanych ze stali S235JR po toczeniu wykończeniowym.

W zeszycie zawarto również informację dotyczącą metod modelowania płyt
z usztywnieniami, które są wykorzystywane podczas projektowania konstrukcji okrętowych. Szczególnie zwrócono uwagę na potencjalne błędy, jakie mogą występować podczas modelowania pokładu statku typu ro-ro z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.

Zamieszczono także interesujący dla magistrantów i doktorantów artykuł,
w którym na konkretnym przykładzie przedstawiono algorytm krokowej, liniowej aproksymacji danych metodą rozwiązywania układu równań z wykorzystaniem komputerowego arkusza kalkulacyjnego.

 

 

dr hab. inż. Robert Starosta, prof. nadzw. UMG

Editor: 
Robert Starosta
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers