Wpływ zasilania silników okrętowych paliwem gazowym na wielkość projektowego współczynnika efektywności energetycznej EEDI na przykładzie wybranego kontenerowca

Influence of Supply of Gas Fuel Marine Engines on Value of Energy Efficiency Design Index on the Example of Selected Container Ship

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny,
Katedra Siłowni Okrętowych, e-mail: m.giernalczyk@wm.am.gdynia.pl

Abstract: 

The goal of the paper is to pay attention to the problem of emission of toxic compounds e.g. NOx, SOx and CO2 from seagoing ships to environment. The VI Amendment to MARPOL Convention concerning prevention against air pollution by seagoing ships, brought into practice in May 19th 2005, forced ship owners to use means for reduction of environment harmful substances emission to atmosphere. One of tools enabling realisation of above mentioned regulations is compulsory implementation of Energy Efficiency Design Index (EEDI). The paper presents way of its calculation, for propulsion plant of designed container ship, in case of supplying engines with heavy fuel (HFO) and LNG fuel. This way there was underlined important influence of fuel burned on value of the efficiency index, and subsequently on level of pollutants emission.

Streszczenie: 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem emisji do atmosfery przez statki morskie związków toksycznych, takich jak m.in. NOx, SOx, cząstki stałe oraz dwutlenek węgla. Załącznik VI Konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wymusił na armatorach stosowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia emisji do atmosfery tych szkodliwych substancji. Jednym z instrumentów realizacji tych wytycz­nych jest wprowadzony dla nowo budowanych statków projektowy współczynnik efektyw­ności energetycznej EEDI. W artykule przedstawiono przykłady obliczeń tego współczynnika dla siłowni projektowanego kontenerowca w przypadku zasilania silników paliwem płynnym i gazowym LNG. Wskazano w ten sposób na istotny wpływ rodzaju spalanego paliwa na wielkość współczynnika.

Keywords: 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL 73/78, heavy fuel oil (HFO), gas fuel (LNG), Energy Efficiency Design Index (EEDI)
Słowa kluczowe: 
Konwencja MARPOL 73/78, paliwo pozostałościowe, gaz ziemny, projektowy współczynnik efektywności energetycznej EEDI
Issue: 
Pages: 
53
64
Accepted: 
15.08.2017
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Giernalczyk, M., 2014, Metody redukcji emisji do atmosfery związków toksycznych oraz CO2 przez statki morskie, Logistyka, nr 4.

Giernalczyk, M., Górski, Z., 2013, Methods of reduction of fuel consumption as means for CO2 emitted by seagoing ships minimizing, Journal of KONES Powertrain and Transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, vol. 20, no. 4, s. 85–91.

Giernalczyk, M., Lus, M., 2015, Wpływ utylizacji ciepła odpadowego silnika napędu głównego na wielkość projektowego współczynnika efektywności energetycznej EEDI na przykładzie wybra­nego kontenerowca, Logistyka, nr 3.

Loyd’s Register, 2012, Implementing the Energy Efficiency Design Index Version 3.0, December 2012, www.lr.org/eedi.

Pastuszak, R., 2017, Projekt wstępny głównego układu napędowego elektrowni oraz kotłowni konte­nerowca o zdolności przewozowej 3000 TEU z uwzględnieniem projektowego współ­czynnika efektywności energetycznej EEDI, praca magisterska, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny, Gdynia.

Significant Ships of 2013–2016. A publication of the Royal Institution of Naval Architects.

Źródła internetowe

BIMCO EEDI Calculator, https://www.bimco.org/Products/EEDI.aspx.

http://gcaptain.com/2015/04/19/isla-bella-worlds-first-lng-powered-conta....

http://www.no.emb-japan.go.jp/Japanese/KouhoBunka/NTNUHoriuchi.pdf.

Citation pattern: Giernalczyk M, Wpływ zasilania silników okrętowych paliwem gazowym na wielkość projektowego współczynnika efektywności energetycznej EEDI na przykładzie wybranego kontenerowca, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 53-64, 2018

BibTeX     EndNote