Analiza wybranych rozwiązań układów napędowych i urządzeń sterowych stosowanych na holownikach portowo-redowych

Analysis of Selected Solutions of Drive Systems and Steering Devices Used on Port Loaders

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych, e-mail: t.marut@wm.am.gdynia.pl

Abstract: 

The article analyzes the propulsion systems i.e. of the port tug and shows the advantages and disadvantages of the propeller described fixed-pitch screw, variable pitch screw, nozzle screw, azimuthal propeller, cycloidal propeller, Doerffer's Rudder.

Streszczenie: 

W artykule poddano analizie układy napędowe holowników portowo-redo­wych oraz przedstawiono zalety i wady omówionych pędników i urządzeń sterowych, tj. śruby o stałym skoku, śruby o skoku zmiennym, śruby w dyszy, pędnika azymutalnego, pędnika cykloidalnego, steru Doerffera.

Keywords: 
Propulsion system, propeller, azimuthal propeller, cycloid propeller, Doerffer’s Rudder, pulling power
Słowa kluczowe: 
układ napędowy, śruba napędowa, pędnik azymutalny, pędnik cyklo¬idal¬ny, ster Doerffera, siła uciągu
Issue: 
Pages: 
107
123
Accepted: 
18.06.2018
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Balcerski, A., Bochuński, D., 1998, Układy technologiczne i energetyczne jednostek oceanotech­nicznych, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Dauter, A., 1989, Projekt koncepcyjny steru Doerffera dla holownika 2500 KM, Politechnika Gdańska, Wydział okrętowy, prace badawcze nr 113/CPBR9,5-693/89, Gdańsk.

Giernalczyk, M., Górski, Z., Krefft, J., 2015, Różne rozwiązania sterów jako sposób ograniczenia zużycia paliwa na statkach morskich, Logistyka, nr 6, s. 1415–1420.

Górski, Z. 2010, Okrętowe mechanizmy i urządzenia pomocnicze, Trademar, Gdynia.

Herdzik, J., 2007, The Development of specialized ship's propulsion systems with the aim of improving their manoeuvring ability in the aspect of navigation safety, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 14, no. 4, s. 211–218.

Herdzik, J., 2009, Proposals and Possibilities of Unconventional Thrusters Applications for Ship Propulsion, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 16, no. 4, s. 155–152.

Herdzik, J., 2011, Możliwości torowania drogi statkom podczas akcji kruszenia pokrywy lodowej, z użyciem holownika z napędem azymutalnym, Logistyka, nr 5, s. 631–634.

Źródła internetowe

http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki, 2014.

Rolls-Royce, 2014, materiały firmy, https://www.rolls-royce.com.

Schottel, 2010, materiały firmy, https://www.schottel.de.

Voith-Schneider, 2010, materiały firmy, http://www.voith.com.

Citation pattern: Marut T., Analiza wybranych rozwiązań układów napędowych i urządzeń sterowych stosowanych na holownikach portowo-redowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 107-123, 2018

BibTeX     EndNote