Alternative Solutions to Optimalisation of the Gassing-up Operation After Tanks Inerting Using Pressure Swing Adsorption (PSA) and Membrane Techniques

Alternatywne rozwiązania dla optymalizacji procesu zagazowania zbiorników ładunkowych po inertowaniu w odniesieniu do PSA (Pressure Swing Adsorption) i technologii membranowej

1

Polski Rejestr Statków S.A., al. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, e-mail: wieczorek_agnieszka@wp.pl

Abstract: 

The article constitutes the introduction to finding a solution to a problem concerning carrying gassing-up operation in a more efficient way in terms of loosing ethylene cargo. To begin with, the impact of nitrogen presence on ethylene cascade cycle’s technical work and cooling capacity has been described. Further, the results of investigation into methods of nitrogen removing from cargo tanks after gassing-up have been presented. Possibility of pressure swing adsorption (PSA) and membrane techniques use has been analyzed with reference to ethylene carriers.

Streszczenie: 

Artykuł stanowi wprowadzenie do rozwiązania problemu przeprowadzenia operacji gassing-up w sposób bardziej efektywny w odniesieniu do znacznych ilości „traconego” ładunku. W pierwszej kolejności opisano wpływ obecności azotu na pracę obiegu. W dalszej części przeanalizowano dostępne metody usunięcia azotu podczas operacji gassing-up. Opisano metody PSA (pressure swing adsorption) oraz membrany
i przeanalizowano je w odniesieniu do etylenowców.

Keywords: 
gas separation, pressure swing adsorption, membrane technology, nitrogen-ethylene composition
Słowa kluczowe: 
separacja gazów, technologia membranowa, mieszanina azot-etylen
Issue: 
Pages: 
136
144
Accepted: 
15.08.2017
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bałys, M.R., Buczek, B., 2007, Rozdział mieszaniny metan – azot na klinoptilolicie oraz jego wykorzystanie w różnych dziedzinach życia, Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 23, Zeszyt specjalny nr 3.

Białecka, B., Nowak, D., 2006, Separacja membranowa gazów procesowych, Research Reports Mining and Environment Quarterly, nr 2.

Bohdal, T., Charun, H., Czapp, M., 2003, Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe, podstawy teoretyczne i obliczenia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Dudzińska, A., 2016, Analiza sorpcji gazów współistniejących w atmosferze kopalnianej, Przegląd Górniczy.

Idris, A., Man, Z.B., Maulud, A., Ahmed, I., 2016, Modified Higuchi Model Applied to Permeation Prediction of Nanocomposite Membranes, Procedia Engineering, no. 148, s. 208–214.

Kujawski, W., 2009, Perwaporacja i separacja par – rozdzielanie mieszanin ciekłych z wyko­rzystaniem membran, Membrany. Teoria i praktyka, z. III, Wykłady monograficzne i specjalis­tyczne, Toruń.

McGuire and White, 2000, Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals, Witherby&Co Ltd, London.

Mieczyński, M., 2003, Istota symetrii termodynamiki klasycznej i współczesnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Nanowski, D., 2016, The Influence of Incondensible Gases on the Refrigeration Capacity of the Reliquefaction Plant During Ethylene Carriage by Sea, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 23, no. 3.

Serwiński, M., 1982, Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Ship owner’s data, 2015, London.

Ship owner’s documentation, 2015, London.

Wieczorek, A., 2017, The problem of insufficiently optimal gassing-up operation carrying after tanks inerting with reference to ethylene carriers, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, Gdynia,

Zhanat, U., Sharipzhan, E., 2012, Mechanism of Gases Transfer through Polymer Membranes and Membrane Calculation Model to Separate Gases, Procedia Technology, no. 1, s. 356–361.

Źródła internetowe

ChemTech, Separacja gazów, http://filtertech.com.pl/artykuly/separacja_gazow.

The Linde Group, Hydrogen Recovery by Pressure Swing Adsorption, http://www.linde-engineering. com/internet.global.lindeengineering.global/en/images/HA_H_1_1_e_09_150dpi_NB19_6130.pdf?v=3.0.

Xebec Inc., http://www.xebecinc.com/technology-what-is-psa.php.

 

Citation pattern: Wieczorek A., Alternative Solutions to Optimalisation of the Gassing-up Operation After Tanks Inerting Using Pressure Swing Adsorption (PSA) and Membrane Techniques, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 136-144, 2018

BibTeX     EndNote