Analiza porównawcza metod pomiarów wydłużenia w czasie wykonywania statycznej próby rozciągania metali

Comparative Analysis of the Elongation Measurement Methods During Static Tension Testing of Metals

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny,
Katedra Podstaw Techniki, e-mail: g.hajdukiewicz@wm.am.gdynia.pl

Abstract: 

In the article there are presented and compared elongation measurements of the metal specimens made of AlMg3 alloy. The specimens were obtained by 2 methods during performing the metal tension test at ambient temperature according to standard PN-EN ISO 6892-1:2010. The 1st method – elongation measurement with video extensometer VideoXtens-type of the Zwick&Roell company. The 2nd method – elongation measurement based on initial division of measurement length.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono porównanie wyników pomiarów wydłużenia próbek ze stopu AlMg3, uzyskanych dwiema metodami w czasie wykonywania próby rozciągania metali w temperaturze pokojowej zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-1:2010 [Zwick&Roell 2015]. Metoda 1 – określenie wydłużenia za pomocą ekstensometru wideo firmy Zwick&Roell typ VideoXtens. Metoda 2 – określenie wydłużenia na podstawie podziału początkowego długości pomiarowej.

Keywords: 
metals – tension testing at ambient temperature, video extensometer, Zwick&Roell, VideoXtens, non-contact elongation measurement, extension ratio A and At
Słowa kluczowe: 
metale – próba rozciągania w temperaturze pokojowej, ekstensometr wideo, Zwick&Roell, VideoXtens, bezdotykowy pomiar wydłużenia, wydłużenie procentowe po rozerwaniu A, wydłużenie ekstensometryczne całkowite procentowe przy rozerwaniu At
Issue: 
Pages: 
65
72
Accepted: 
15.08.2017
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Dyląg, Z., Jakubowicz, A., Orłoś, H., 2000, Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa.

PN-EN ISO 6892-1:2010, Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.

Zwick&Roell, 2015, Podręcznik obsługi ekstensometru wideo Xtens wersja 6.4.0.0, Ulm.

Zwick&Roell, 2015, Podręcznik obsługi maszyny wytrzymałościowej MPMD P10B wersja z 09.2015, Ulm.

Citation pattern: Hajdukiewicz G., Analiza porównawcza metod pomiarów wydłużenia w czasie wykonywania statycznej próby rozciągania metali, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 65-72, 2018

BibTeX     EndNote