Diagnostyka techniczna uszkodzeń czterosuwowego morskiego silnika Sulzer 3AL 25/30 z wykorzystaniem zmian stosunku absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania

Technical Diagnostics of Damages of Four-stroke Marine Engine Sulzer 3AL 25/30 Using Ratio Changes in the Absolute Pressure of Compression to Absolute Pressure of Boost

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny,
Katedra Siłowni Okrętowych, e-mail: s.drewing@wm.am.gdynia.pl

Abstract: 

This paper presents research results regarding influence of damages (injection system located in the central engine cylinder (cylinder no. 2) or within the engine air supply system for all cylinders) of four-stroke marine engine Sulzer 3AL 25/30 on ratio changes in the absolute pressure of compression to absolute pressure of boost (denominated βp ratio).

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wprowadzanych uszkodzeń (układu wtryskowego umiejscowionego w środkowym cylindrze silnika (cylindrze nr 2) lub w obrębie układu zasilania powietrzem silnika dla wszystkich cylindrów) czterosuwowego morskiego silnika Sulzer 3AL 25/30 na zmianę stosunku absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania, nazywanego współczynnikiem βp.

Keywords: 
Optimization, pressure of compression, pressure of boost, βp ratio
Słowa kluczowe: 
diagnostyka techniczna, stosunek absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania, współczynnik βp.
Issue: 
Pages: 
32
40
Accepted: 
15.08.2017
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Kluj, S., 2000, Diagnostyka urządzeń okrętowych, Studium Doskonalenia Kadr WSM w Gdyni, Gdynia.

Kowalski, J., 2015, Wykorzystanie składu spalin w diagnostyce czterosuwowych silników okrętowych, Monografie, Biblioteka Problemów Eksploatacji – Studia i Rozprawy, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.

Piotrowski, I., Witkowski, K., 2012, Eksploatacja okrętowych silników spalinowych, Baltic Surveyors Group Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Polanowski, S., 2005, Wieloparametrowy model przebiegu ciśnienia sprężania w cylindrze silnika okrętowego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, R. XLVI, nr 1(160).

Citation pattern: Drewing S., Diagnostyka techniczna uszkodzeń czterosuwowego morskiego silnika Sulzer 3AL 25/30 z wykorzystaniem zmian stosunku absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 32-40, 2018

BibTeX     EndNote