Wpływ zawartości związków bioaktywnych na mikrobiologiczne zanieczyszczenie herbaty

Abstract: 
Streszczenie: 

W pracy podjęto próbę oceny wpływu zawartości substancji bioaktywnych w herbatach na wielkość ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W części analitycznej przedstawiono wyniki dotyczące zawartości katechin w różnych rodzajach herbat, zanieczyszczenia herbat ogólną liczbą drobnoustrojów oraz ogólną liczbą drożdży i pleśni. Analizie poddano 40 herbat o różnym stopniu rozdrobnienia (liściowe, granulowane, fannings). Uzyskane wyniki wskazały na istnienie ujemnej korelacji pomiędzy badanymi wyróżnikami jakościowymi. Najistotniejsze relacje odnotowano dla herbat liściowych.

Issue: 
Pages: 
5
14
Download full text in pdf: 
References: 

Atoui A.K., Mansouri A., Boskou G., Kefalas P., Tea and herbal infusions: Their antioxidant activity and phenolic profile, Food Chem., 2005, 89, 27–36.

Chan E.W.C., Lim Y.Y., Chew Y.L., Antioxidant activity of Camellia sinensis leaves ant tea from a lowland plantation in Malaysia, Food Chem., 2007, 102, 1214–1222.

Chou C., Lin L., Chunh K., Antimicrobial activity of tea as affected by the degree of fermentation and manufacturing season, Internat. J. Food Microbiol., 1999, 48, 125–130.

Gramza A., Korczak J., Amarowicz R., Tea polyphenols-their antioxidant properties and biological activity – a review, Pol. J. Food Nutr. Sci., 2005, 14/55, 3, 219–235.

GUS, Rocznik statystyczny, Warszawa 2007.

Han W-Y., Shi Y-Z., Ma L-F., Ruan J-Y., Zhao F-J., Effect of liming and seasonal variation on lead concentration of tea plant (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze), Chemosphere, 2007, 66, 84– 90.

Hasan H.A.H., Role of caffeine and tannin in anti-toxigenic properties of coffee and tea, Cryptogamie, Mycol., 1999, 20 (10), 17–21.

Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.

Khokhar S., Venema D., Hollman P., Dekker M., Jongen W., A RP-HPLC method for the determination fd tea catechins, Canc. Lett., 1997, 114, 171–172.

Koga K., Suehiro Y., Matsuoka S., Takahashi K., Evaluation of Growth Activity of Microbes in Tea Field Soil Using Microhial Calorimetry, J. Biosci. Bioeng., 2003, 5, 429–434.

Kuroda Y., Hara Y., Antimutagenic and anticarcinogenic activity of tea polyphenols, Mut. Research, 1999, 436, 69–97.

Matsumoto M., Hamada S., Ooshima T., Molecular analysis of the inhibitory effects of oolong tea polyphenols on glucan-binding of recombinant glucosyltransferases from Streptococcusmutans, FEMS Microbiol. Let., 2003, 228, 73–80.

Mehra A., Baker C.L., Leaching and bioavailability of aluminium, copper and manganese from tea (Camellia Sinensis), Food Chem., 2007, 100, 1456–1463.

Muchena F.N., Kiome R.M., The role of soil in agricultural development in East Africa, Geoderma, 1995, 67, 141–157.

Ostrowska J., Stankiewicz A., Skrzydlewska E., Antyoksydacyjne właściwości zielonej herbaty, Bromat.Chem. Toksykol., 2001, 2, 131–140.

PN-EN ISO 6887-4:2005–Microbiology of food and animal feeding stuffs-Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination-Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO 6887-4:2003).

PN-EN ISO 7954: 1999–Microbiology-general guidance for enumeration of yeasts and mouldsColony Mount technique at 25o

Sanaka S., Junea L.R., Taniguchi M., Antimicrobial Effects of Green Tea Polyphenols on Termophilic Spore-Forming Bacteria, J. Biosci. Bioeng., 2000, 1, 81–85. C (ISO 7954:1987).

Sharnow R., Ładunkoznawstwo okrętowe, Wyd. WSM w Gdyni, Gdynia 2000.

Śmiechowska M., Dmowski P., Behavior of Polish consumer on the coffee and tea market, Proceedings of the 15th IGWT Symposium „Global Safety of Commodity and Environment Quality of Life”, vol.II, Kijów, Ukraina, 12–17.09.2006, 1371–1375.

Śmiechowska M., Dmowski P., Newerli-Guz J., Zachowania konsumentów na rynku herbaty, Handel Wewnętrzny, 2002, XLVIII, 10, 226–229.

Śmiechowska M., Steinka I., Dmowski P., Parchem K., Microbiological contaminations in tea available on the domestic market, Joint Proceedings, 2006, 19, 40–43.

Wang H., Provan G.J., Helliwell K., Tea flavonoids: their functions, utilisation and analysis, Trends in Food Sci. Technol., 2000, 11, 152–160.

Wu S-Ch., Yen G-Ch., Wang B-S., Chiu Ch-K., Yen W-J., Chang L-W., Duh P-D., Antimutagenic and antimicrobial activities of pu-erh tea, LWT, 2007, 40, 506–512.

Xue D., Yao H., Huang C., Microbial Biomass, N mineralization and Nitrification, Enzyme Activites, and Microbial Community Diversity in Tea Orchard Soils, Plant Soil, 2006, 288, 319– 331.

Citation pattern: Dmowski P., Śmiechowska M., Steinka I., Wpływ zawartości związków bioaktywnych na mikrobiologiczne zanieczyszczenie herbaty, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 61, pp. 5-14, 2009

BibTeX     EndNote