Ocena zawartości włókna surowego w wybranych otrębach pszennych

Assessment of content of crude fibre in selected wheat bran
Abstract: 

The objective of the research was to determine the content of crude fibre and moisture in standard and granulated wheat bran with plums of three selected producers (A), (B), (C). The content of crude fibre and moisture of wheat bran were determined in the research material. The content of crude fibre in the examined wheat bran varied between 3,9% (producer A) and 11,5% (producer B). The determined moisture content of wheat bran was in accordance with the requirements of the norm, with the exception of standard wheat bran (producer B), in which moisture content was exceeded by 1,3%.

Streszczenie: 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie zawartości włókna surowego i wilgotności w otrębach pszennych zwykłych i granulowanych ze śliwkami trzech wybranych producentów (A), (B) i (C). W przygotowanym materiale badawczym oznaczono zawartość włókna surowego i wilgotność otrąb pszennych. Zawartość włókna surowego w badanych otrębach pszennych była zróżnicowana i wahała się w granicach od 3,9% u producenta A do 11,5% u producenta B. Oznaczona wilgotność otrąb pszennych była zgodna z wymaganiami normy, z wyjątkiem otrąb pszennych zwykłych producenta B, w których wilgotność została przekroczona o 1,3%.

Słowa kluczowe: 
otręby pszenne
Issue: 
Pages: 
38
45
Download full text in pdf: 
References: 

Borowy T., Otręby ubocznym produktem przemiału ziarna zbóż, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 2014, nr 12, s. 9–11.

Czerwińska E., Znaczenie otrąb w żywieniu człowieka, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 2010, nr 4, s. 6–7.

Czerwińska E., Kubiak M.S., Wpływ opakowania na czystość mikrobiologiczną i wybrane cechy fizykochemiczne otrąb, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, nr 94(2), s. 294–299.

Gąsiorowski H., Aspekty profilaktyczne pszenicy i jej produktów, część IV, Uszlachetnianie otrąb, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 2002, nr 5, s. 7–9.

Gąsiorowski H., Kukurydza, cz. 3, Błonnik pokarmowy, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 2008, nr 1, s. 24–25.

Gertig H., Gawęcki J., Słownik terminów żywieniowych, PWN, Warszawa 2001.

Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Górecka D., Błonnik pokarmowy. Znaczenie żywieniowe i technologiczne, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 2008, nr 11, s. 23–26.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

Mościcki L., Wójtowicz A., Produkty pełnoziarniste, część III, Błonnik, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 2009, nr 5, s. 7–11.

Nowak K., Żmudzińska-Żurek B., Błonnik – niezbędne włókno roślinne, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, 2008, nr 7–8, s. 16–19.

PN-A-74040:1996 Produkty specjalnego przeznaczenia – Otręby zbożowe spożywcze.

PN-EN ISO 712:2012: Ziarna zbóż i przetwory zbożowe – Oznaczenie wilgotności – Metoda odwoławcza.

Przybyłowski P., Śmiechowska M., Chemia żywności z elementami biochemii, Wydawnictwo WSM w Gdyni, Gdynia 1996.

Rzedzicki Z., Kondzielska L., Charakterystyka składu chemicznego wybranych nisko przetworzonych zbóż śniadaniowych ze szczególnym uwzględnieniem frakcji błonnika pokarmowego, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2006, XXXIX, nr 1, s. 39–47.

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, StatSoft, Kraków 1998.

Śmiechowska M., Jurasz M., Zawartość włókna surowego w wybranych produktach zbożowych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2014, nr 95(2), s. 429–432.

Warchalewski J.R., Dolińska R., Zabielski J., Klockiewicz-Kamińska E., Chemical composition and biological activity of oat seeds new lines in relations to agro-environmental factors in 1997–1999, Technologia Alimentaria, 2003, No. 2(1), p. 5–20.

Winiarska-Mieczan A., Sołtys R., Ocena zawartości włókna surowego i jego frakcji w wybranych produktach zbożowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, XLII, nr 4, s. 1083–1088.

Citation pattern: Borkowska B., Datta A., Ocena zawartości włókna surowego w wybranych otrębach pszennych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 38-45, 2016

BibTeX     EndNote