Porównanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wybranego asortymentu żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, pochodzącego z handlu i wytwarzanego w warunkach domowych

Comparison of microbial contamination of select food range for particular nutritional purposes, originating from trade and produced under domestic conditions
Abstract: 

Production of food for special nutritional uses is carried out under conditions of particular sanitary control. The raw materials used in these products also ought to be subject to strict assessment in order to provide the appropriate level of product safety. Therefore, it is expected that such food is free of pathogens. The aim of the study was to compare the microbiological contamination in dishes from trade with food produced at home. The total number of aerobic mesophilic bacteria, populations of Staphylococcus aureus and faecal streptococci was determined in the tested material. OLD mesophilic aerobic in soups produced industrially and in domestic conditions was at a similar level. Soups prepared at home showed a smaller degree of contamination by Staphylococcus compared to dishes from trade. The presence of faecal streptococci in fresh home-made dishes can suggest a failure to observe appropriate hygienic conditions when preparing a meal.

Streszczenie: 

Produkcja żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia odbywa się w warunkach szczególnej kontroli sanitarnej. Surowce stosowane w tych produktach także powinny podlegać surowej ocenie, zapewniając właściwy poziom bezpieczeństwa produktu. Oczekiwać zatem należy, że jest to żywność wolna od drobnoustrojów chorobotwórczych. Celem badań było porównanie zanieczyszczeń mikro-biologicznych w daniach pochodzących z handlu z żywnością wyprodukowaną w warunkach domo-wych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz paciorkowców kałowych. OLD mezofilnych tlenowych w zup-kach produkowanych przemysłowo i w warunkach domowych kształtowała się na podobnym poziomie. Zupki przygotowywane w warunkach domowych wykazały mniejszy stopień zanieczyszczenia gronkowcami w stosunku do dań pochodzących z handlu. Obecność paciorkowców kałowych w domo-wych świeżych daniach może świadczyć o niezachowaniu należytych warunków higieny podczas przygotowywania posiłku.

Słowa kluczowe: 
żywność specjalnego żywieniowego przeznaczenia
zupki dla dzieci
Issue: 
Pages: 
30
37
Download full text in pdf: 
References: 

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku, NIZP – PZH Zakład Epidemiologii, Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi,Warszawa 15.03.2016.

Czarkowski M.P., Cielebąk E., Staszewska-Jakubik E., Kondej B., Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku, Wyd. PZH, Warszawa 2015.

Guidelines for the Interpretation of Results of Microbiological Testing of Ready-to-Eat Foods Placed on the Market (Revision 1), Guidance Note No. 3, Food Safety Authority of Ireland, Dublin, 2014, www.fsai.ie.

Jyothirmayi R., Padmanabha V., Reddy Y., Sarma K., A comparative evaluation of resuscitation methods in the recovery of staphylococci from infant foods and dried milks, M.A.N. Microbiologie, aliments, nutrition, 1998, No. 16(3), p. 205–209.

Kayaoglu G., Orstavik D., Virilence factors of Enterococcus faecalis; relationship to endodontic disease, Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 2004, No. 15, p. 308–320.

Kim S.A., Oh S.W., Lee Y.M., Imm J.Y., Hwang I.G. et al., Microbial contamination of food products consumed by infants and babies in Korea, Letters in Applied Microbiology, 2011, No. 53, p. 532–538.

Koletzko B., Shamir R., Ashwell M., Quality and Safety Aspects of Infant Nutrition, Annals of Nutrition and Metabolism, 2012, No. 60, p. 179–184.

Korpysa-Dzirba W., Rola J.G, Osek J., Enterotoksyny gronkowcowe, część I, Epidemiologia i znaczenie dla zdrowia publicznego, „Życie Weterynaryjne”, 2012, nr 87(8), s. 695–697.

Le Loir Y., Baron F., Gautier M., Staphylococcus aureus and food poisoning, Genetics and Molecular Research, 2003, No. 2, p. 7–28.

Lund B.M., Baird-Parker T.C., Gould G.W., Microbiological Safety and Quality of foods, Aspen Publishers Inc. Gaithersburg, Maryland 2000.

Microbiological Guidelines for Food (For ready-to-eat food in general and specific food items), Centre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department, Hong Kong, August 2014.

Molenda J., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodni-czego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Osek J., Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006 r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, „Życie Weterynaryjne”, 2008, nr 83, s. 192–201.

Peters J., Mac K., Wichmann-Schauer H., Klein G., Ellerbroek L., Enterococci in foods. Functional and safety aspects, International Journal of Food Microbiology, 2003, No. 88, p. 311–314.

PN-EN ISO 4833-1:2013-12E, Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C.

PN ISO 6888-1:2001, Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera. Obecność gronkowców koagulazododatnich.

PN-90/A-75052/13, Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikro-biologicznych. Oznaczanie obecności enterokoków.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Stankiewicz J., Występowanie gronkowców w żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, nr 3, s. 578–582.

Stasiak-Rożańska L., Garbowska M., Berthold A., Molska I., Ciepielewska-Janas J., Jakość mikro-biologiczna preparatów do żywienia niemowląt i małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem Enterobacteriaceae i E. sakazakii, „Medycyna Weterynaryjna”, 2010, nr 66(9), s. 622–625.

Szajewska H., Postępy w gastroenterologii i żywieniu dzieci w 2004 r., „Medycyna Praktyczna. Pediatria”, 2005, nr 2(45).

Ścieżyńska H., Maćkiw E., Mąka Ł., Pawłowska K., Modzelewska M., Enterotoksyny gronkowco-we w żywności, „Przemysł Spożywczy”, 2013, nr10(67), s. 41–43.

The European Union Summary Report, Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Foodborne Outbreaks in 2011, EFSA Journal, 2013, No. 11(4).

Umoh V., Obawede K., Umoh J., Contamination of infant powdered milk in use with enterotoxigenic Staphylococcus aureus, Food Microbiology, 2004, No. 2, p. 255–261.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, DzU z dnia 27 września 2006 r.

Ziarno M., Bakterie rodzaju Enterococcus w mleku i przetworach mleczarskich, „Medycyna Weterynaryjna”, 2006, nr 62(2), s. 145–148.

Citation pattern: Stankiewicz J., Kukułowicz A., Porównanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wybranego asortymentu żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, pochodzącego z handlu i wytwarzanego w warunkach domowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 30-37, 2016

BibTeX     EndNote