Zawartość witaminy C w sokach jednodniowych dostępnych w handlu i uzyskanych w sposób domowy

The content of vitamin C in short-shelf-life (24 hrs) juices available commercially and produced at home
Abstract: 

The level of vitamin C in apple juices is conditioned by many factors, which include; the variety and origin of apples, processing method and storage conditions at the point of sale. The aim of the study was to compare the content of vitamin C in single-ingredient apple juices that are available at retail outlets and those pressed at home. The study material consisted of not-from-concentrate apple juice samples produced by eight different manufacturers that were either, refrigerated or stored in ambient temperature at the point of purchase. Samples of home-pressed juice differed in terms of apple varieties, retail outlets where the apples were purchased, their country of origin and price. The highest content of vitamin C was noted in commercially available juices whose producers stated an addition of L-ascorbic acid on their packaging. Only two commercially available juices had vitamin C content similar to the amount of this compound found in homemade juices. The level of vitamin C in juices pressed at home depended on the apple variety.

Streszczenie: 

Poziom witaminy C w sokach jabłkowych uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których należą odmiana i pochodzenie jabłek, ich sposób przetwarzania oraz przechowywanie w miejscu sprzedaży. Celem badań było porównanie zawartości witaminy C w sokach jabłkowych, jednoskładnikowych, wyciskanych, dostępnych w placówkach handlowych oraz w sokach wytłaczanych z jabłek metodą domową. Badaniu poddano soki jabłkowe NFC ośmiu różnych producentów, przechowywane w miejscach zakupu zarówno w temperaturze chłodniczej, jak i temperaturze otoczenia. Próbki soków wyciskanych sposobem domowym różnicowały gatunki jabłek, miejsca ich zakupu, kraj pochodzenia oraz ceny. Najwyższym poziomem zawartości witaminy C charakteryzowały się soki pochodzące z handlu na opakowaniach, których producenci deklarowali dodatek kwasu L-askorbinowego. Jedynie w próbkach dwóch producentów soków pochodzących z handlu odnotowano zawartość witaminy C na poziomie zbliżonym do ilości tego związku w sokach wyciskanych sposobem domowym. Poziom witaminy C w sokach wyciskanych sposobem domowym uzależniony był od odmiany jabłek.

Słowa kluczowe: 
witamina C
kwas L-askorbinowy
soki jabłkowe
soki jednodniowe
Issue: 
Pages: 
62
70
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Dobek, L., Polak-Śliwińska, M., 2016, Ocena stopnia redukcji patuliny w roztworach modelowych, imitujących napój jabłkowy, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Inżynieria Żywności, nr 2, s. 31–35.

Domaradzki, P., Malik, A., Wójcik, W., 2010, Zawartość ß-karotenu i witaminy C w wybranych produktach z marchwi, Bromat. Chem. Toksykol., t. XLIII, nr 2, s. 118–123.

EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2013, Scientic Opinion on Dietary Reference Values for Vitamin C, EFSA Journal, no. 11(11).

Gwóźdź, E., Gębczyński, P., 2015, Prozdrowotne właściwości owoców, warzyw i ich przetworów, Post Fitoter., nr (16)4, s. 268–271.

http://www.kups.org.pl/index/?id=d88518acbcc3d08d1f18da62f9bb26ec# [dostęp: 14.02.2016].

Janda, K., Kasprzak, M., Wolska, J., 2015, Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie, Pom. J. Life Sci, nr 61(4), s. 419–425.

Jarosz, M. (red.), 2012, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.

Kiczorowska, B., Kiczorowski, P., 2005, Comparison of Some Chemical Components in Apples ‘Szampion’ Variety Produced in the Lublin Province, Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., no. 4(2), s. 37–45.

Kokkinidou, S., Floros, J.D., Labor-De., L. F., 2014, Kinetics of the Thermal Degradation of Patulin in the Presence of Ascorbic Acid, Journal of Food Science, no. 79(1), s. 108–144.

Kondratowicz-Pietruszka, E., 2006, Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 710, s. 43–58.

Lebiedzińska, A., Czaja, J., Petrykowska, K., Szefer, P., 2010, Oznaczanie witaminy C w sokach i suplementach diety z wykorzystaniem HPLC, Bromat. Chem. Toksykol., t. XLIII, nr 3, s. 249–254.

Lebiedzińska, A., Czaja, J., Petrykowska, K., Szefer, P., 2012, Soki i nektary owocowe źródłem witaminy C, Bromat. Chem. Toksykol., t. XLV, nr 3, s. 390–396.

Lebiedzińska, A., Marszałł, M., Borzuchowska, K., Szefer, P., 2013, Ocena zawartości witaminy C w napojach Frugo i w suplementach diety, Probl. Hig. Epidemiol., nr 94(2), s. 336–338.

Mazurek, A., Jamroz, J., 2010, Stabilność witaminy C w sokach owocowych i nektarze z czarnej porzeczki podczas przechowywania, Acta Agrophysica, vol. 16, nr 1, s. 93–100.

Oszmiański, J., 2009, Nowe trendy w produkcji soków i nektarów jabłkowych, Przem. Ferm. Owoc.-Warz., nr 4, s. 12–15.

Płocharski, W., 2014, Jakość handlowa i znakowanie soków i nektarów – omówienie wybranych zagadnień, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Warszawa.

Płocharski, W., Ciok, J., Groele, B., Markowski, J., Rutkowski, K., 2014, Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Cz. 6. Znakowanie – ich możliwe oddziaływanie na wybór produktów przez konsumentów, Przem. Ferm. Owoc.-Warz., nr 4, s. 22–30.

PN-A-75951:1994, Przetwory owocowe. Soki owocowe.

Suwała, G., 2005, Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 678, s. 169–175.

Trojanowicz, P., 2015, Dynamiczny rozwój soków NFC w Polsce, Przem. Ferm. Owoc.-Warz., nr 7–8, s. 59–65.

Wartanowicz, M. 2008, Witaminy w: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Gawęcki, J., Hryniewiecki, L. (red), PWN, Warszawa.

Załecka, A., Hallmann, E., Rembiałkowska, E., 2013, Zawartość związków bioaktywnych w nowych sokach owocowych z produkcji ekologicznej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, nr 58(4), s. 242–245.

Citation pattern: Stankiewicz J., Wieczorkiewicz B., Zawartość witaminy C w sokach jednodniowych dostępnych w handlu i uzyskanych w sposób domowy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 62-70, 2017

BibTeX     EndNote