Wykorzystanie miejskich obszarów nadbrzeżnych pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym

Exploitation of urban coastal areas for multifunctional building

Antoni Taraszkiewicz         Mateusz Gerigk         

Abstract: 

The paper describes an analysis of land use in urban agglomerations located at the interface of land and water for development of multi-functional building. The current approach in the design and opportunities associated with the development of coastal urban areas are revealed. Sustainable development of these areas is closely dependent on efficient urban planning. Given the characteristics of these areas the development of city waterfronts is determined by multifunctional building design.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono analizę wykorzystania terenów aglomeracji miejskich położonych na styku lądu z wodą pod zabudowę o charakterze wielofunkcyjnym. Zaprezentowano aktualne podejście w projektowaniu przedmiotowych terenów oraz możliwości związane z rozwojem aglomeracji miejskich zlokalizowanych przy nabrzeżach akwenów. Zrównoważony rozwój gospodarczy tych terenów ściśle jest uzależniony od sposobu zagospodarowania przestrzeni. Biorąc pod uwagę specyfikę tych terenów, rozwój nabrzeży miasta uwarunkowany jest podejściem projektowym o charakterze wielofunkcyjnym.

Słowa kluczowe: 
obszar nadbrzeżny
zabudowa wielofunkcyjna
waterfronty
miasta portowe
tereny postoczniowe
Issue: 
Pages: 
144
153
Download full text in pdf: 
References: 

Arangio S., Reliability based approach for structural design and assessment: performance criteria and indicators in current European codes and guidelines, International Journal of Lifecycle Performance Engineering, 2012, No. 1.

Gerigk M., Wielofunkcyjność jako czynnik racjonalnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 2015, nr 3(637), s. 51–58.

Gerigk M., Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne, „Logistyka”, 2014, nr 3, s. 1932–1941.

Gerigk M., Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2013, nr 82, s. 5–14.

Ledwoń S., Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.

Nilsson M., Hees, P Van, Analysis of fire scenarios in order to ascertain an acceptable safety level in multi-functional buildings, 9th International Conference 2012, Proceedings & Case Studies, Hong Kong 2012.

Sekulski Z., Berner A., Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2012.

Taraszkiewicz A., Gerigk M., Safety-based approach in multifunctional building design, [In:] Safety and Reliability: Methodology and Applications, Nowakowski et al.(eds.), Taylor & Francis, London 2015, s. 1749–1753.

Taraszkiewicz A., Gerigk M., Schemat kryteriów projektowych dla budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego na nabrzeżu.

Taraszkiewicz A., Gerigk M., Schemat oddziaływania otoczenia na nabrzeża.

World Commission On Environment And Development: Our Common Future, Oxford 1987.

Yzurdiaga Kp., Reconsidering Firmitas: Durability as an Integral Function of the Sustainably Built Environment, 2014.

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/mlode-miasto-jak-bedzie-wyg..., 1817631,galop,5053043,t,id,tm,zid.html.

http://kwadrat-gdynia.pl/nauta

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,17301055.html?i=0.

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/01/11/keelung-new-harb... 2-in-keelung-taiwan-by-acdf-architecture/.

http://www.designbuild-network.com/projects/new-keelung-harbour-service-....

http://www.google.pl/maps.

Citation pattern: Taraszkiewicz A., Gerigk M., Wykorzystanie miejskich obszarów nadbrzeżnych pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 97, pp. 144-153, 2016

BibTeX     EndNote