Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych

Overall migration of low molecular substances from packaging materials

Magda Morawska         Izabela Steinka         Maria Rutkowska         

Abstract: 

Monomers and additives may migrate from packaging materials into food products under the specified conditions. Overall migration from polyethylene laminates, polylactides film and polylactides laminates with internal SiOx layer was studied. Distilled water, 3% acetic acid solution and 10% ethanol solution were selected for the test. The fat content of lactic acid cheese determined the use of isooctane as a food simulant. The largest value of overall migration into isooctane was observed for PA/PE laminate. The low values of overall migration were observed for polylactides films and polylactides/SiOx laminates. The overall migration from the tested packaging materials did not exceed permissible limits 10 mg/dm2.

Streszczenie: 

Monomery i substancje dodatkowe mogą w określonych warunkach migrować z materiałów opakowaniowych do żywności. Migrację globalną z laminatów poliamidowo-polietylenowych oraz folii polilaktydowych badano z zastosowaniem płynów symulujących działanie twarogu. Jako płyn modelowy zastosowano wodę destylowaną. Zawartość metabolitów mikroflory w kwasowych serach twarogowych spowodowała konieczność włączenia do badań migracji globalnej 3-procentowego roztworu kwasu octowego oraz 10-procentowego roztworu etanolu. Natomiast zawartość tłuszczu w twarogach determinowała zastosowanie izooktanu jako płynu modelowego imitującego żywość zawierającą tłuszcz. Największą migrację z opakowań poliamidowo-polietylenowych obserwowano do izooktanu. Wartości migracji globalnej nie przekroczyły jednak dozwolonego limitu 10 mg/dm2. Obie folie polilaktydowe wykazały nieznaczną migrację globalną do płynów modelowych, co jest niewątpliwą zaletą badanych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Słowa kluczowe: 
opakowania do żywności
Issue: 
Pages: 
174
178
Download full text in pdf: 
References: 

Dyrektywa Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 roku ustanawiająca wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Holm V., Ndoni S., Risbo J., The stability of poly(lactic acid) packaging, Journal of Food Science, 2006, No. 71(2), p. 40–44.

Holm V., Risbo J., Mortensen G., Quality changes in semi-hard cheese packaged in a poly(lactic acid) material, Food Chemistry, 2006, No. 97(3), p. 401–410.

Katan L., Migration from food contact materials, Chapman & Hal, London 1996.

Plackett D., Holm V., Johansen P., Characterization of l-polylactide and lpolylactide–polycaprolactone co-polymer films for use in cheese-packaging applications, Packaging and Technology Science, 2006, No. 19, p. 1–24.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyro-bów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (DzU nr 129, poz. 904).

Steinka I., Evaluation of changes in properties of PA/PE film used for vacuum – packed lactic acid cheese, Iranian Polymer Journal, 2005, No. 14(1), p. 5–13.

Citation pattern: Morawska M., Steinka I., Rutkowska M., Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 174-178, 2016

BibTeX     EndNote