Obrona żywności w obszarze szkolnego żywienia zbiorowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Food defense in the area of collective nutrition. Diagnosis and directions of improvement
Abstract: 

The purpose of this article is to present the results of the researchwhose role is to diagnose the degree of protection and preparation of a typical facility caterers offering their services to children and young people, in terms of the possibility of food terrorist attack. Ratings were made by using a sheet developed by the FDA-Food and Drug Administration in the United States, used in similar cases. The results of the research show that the studied organization is poorly prepared in case od food terrorism. The correction is required mostly in such areas like emergency situations and reactions, the presence of third parties in the facility, raising the awareness of staff, improving training projects, as well as the formalization of staff behavior.

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie stopnia ochrony i przygotowania typowej placówki żywienia zbiorowego oferującej swoje usługi dzieciom i młodzieży pod kątem możliwości ataku terrorystycznego ukierunkowanego na żywność. Oceny dokonano za pomocą arkusza opracowanego przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych, stosowanego w podobnych przypadkach. Badania wykazały, że placówka żywienia zbiorowego nie jest w pełni przygotowana do zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm żywnościowy. Słabe strony badanej organizacji to: niska świadomość pracowników w tym temacie, brak procedur określających sposób postępowania podczas celowych zagrożeń pożarowych oraz sytuacji nagłych i awaryjnych.

Słowa kluczowe: 
obrona żywności
terroryzm żywnościowy
szkoła
Issue: 
Pages: 
167
173
Download full text in pdf: 
References: 

Bertrant J., Bezpieczeństwo żywności, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.

Bonisławska B., Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, seria: Administracja, 2012, nr 2(1).

Dalziel G.R., Food defense incidents: 1950-2008. A chronology and analysis of incidents involving the maliciuos contamination of the food supply chain, Centre of Excellence For National Security (CENS), S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technology University, Singapore 2009.

Sekheta M.A.F., Sahtout A.H., Sekheta F.N., Pantovic N., Al Omari A.T., Terrorist Threats to Food & Water Supplies and the Role of HACCP Implementation as One of the Major Effective and Preventive Measures, Internet Journal of Food Safety, 2006, Vol. 8, p. 30–34,

WHO (World Health Organization), Terrorist Threats to Food: Guidance for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems. Food Safety Issues Series, WHO, Geneva 2002.

WHO (World Health Organization), Terrorist Threats to Food: Guidance for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems. Food Safety Issues Series, WHO, Geneva 2008.

http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/Food_Safety_Creating_Food_De... [1.03.2014].

Citation pattern: Malinowska E., Wiśniewska M., Obrona żywności w obszarze szkolnego żywienia zbiorowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 167-173, 2016

BibTeX     EndNote