Jakość usług transportowych i jej wpływ na kształtowanie wartości logistycznego łańcucha dostaw

The quality of transport services and its impact on the development of logistics supply chain’s value

Andrzej S. Grzelakowski         

Abstract: 

The purpose of the study which is methodological in its nature, is to make an attempt to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services in the supply chain on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products which relates directly to the well known SERVQUAL method, as well as aspects enabling to apply this category to a specific type of transport services market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism it has been shown a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products.

Streszczenie: 

Badania koncentrują się na aspektach metodycznych i mają na celu podjęcie próby określenia wzajemnych relacji, jakie występują między jakością usług transportowych, jako jednego z rodzajów usług logistycznych realizowanych w ramach łańcucha dostaw, a wartością, jaką jest on zdolny generować dla finalnego klienta. Zasadniczym przedmiotem badania jest określenie podstawowych czynników determinujących jakość usług transportowych, do której pomiaru zaproponowano zastosowanie znanej od połowy lat 80. XX w. metody Servqual. Została ona jednak nieco zmodyfikowana przez autora, co w efekcie pozwoliło silniej wyeksponować relacje istniejące między tą kategorią a określonym typem rynku usług transportowych. W nawiązaniu do wybranych typów tych rynków z właściwym im mechanizmem ustalania cen przedstawiono w sposób modelowy, na podstawie relacji jakość produktu-jego cena, siłę wpływu użyteczności produktu na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę budowy łańcucha wartości opartego na wzroście jakości produktów transportowych.

Słowa kluczowe: 
wartość
użyteczność
jakość
łańcuch wartości
łańcuch dostaw
cena
Issue: 
Pages: 
101
111
Download full text in pdf: 
References: 

Dziadkowiec J., Wybrane metody badania i oceny jakości usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, nr 717, s. 26–28.

Ekonomika transportu, red. A. Piskozub, WKiŁ, Warszawa 1979.

Grzelakowski A.S., Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logis-tycznego w UE, „Logistyka”, 2014, nr 1, s. 8–15.

Grzelakowski A.S., Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 603, Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkow-nika, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 2010, nr 59, s. 129–144.

Grzelakowski A.S., Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt równoważonego rozwoju transportu i logistyki (cz. 1), „Logistyka”, 2012, nr 2, s. 16–18.

Grzelakowski A.S., Transportation markets as the instruments transportation systems regulation and optimization. Methodological aspects, [w:] Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Development of Transportation Systems, ed. R. Janecki, G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 19– 29.

Lee H.L., Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw, Harvard Business Review, 2005.

Citation pattern: Grzelakowski A.S., Jakość usług transportowych i jej wpływ na kształtowanie wartości logistycznego łańcucha dostaw, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 101-111, 2016

BibTeX     EndNote