Certyfikacja – nowy sposób rozwiązywania problemów światowego rybołówstwa

Certification – new way of solving world fisheries’ problems

Piotr Bykowski         

Abstract: 

Created in 1997 the non-governmental Marine Stewardship Council [MSC] which by utilizing the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries has created certification procedures for fishery of certain fish species. The creation of the organization has been an evident signal as to the lack of trust in the actions undertaken by official institutions. After a number of years fisheries administrations have realized that a certification system can be a relevant element supporting their activities. At present the fisheries certification system is in large scale operation and in the Common Fisheries Policy of the European Union the organizations of producers are encouraged to utilize fisheries certification. Globally 10% of all fisheries are conducted according to certified fisheries standards.

Streszczenie: 

W 1997 r. powstała pozarządowa organizacja Marine Stewardship Council (MSC), która, wykorzystując Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO, opracowała zasady certyfikacji połowów określonych gatunków ryb. Powstanie organizacji było ewidentnym sygnałem braku zaufania do działań podejmowanych przez oficjalne instytucje. Po latach administracje rybackie zdały sobie sprawę, że system certyfikacji może być istotnym elementem wspierającym ich działalność. Aktualnie system certyfikacji rybołówstwa funkcjonuje na szeroką skalę, a w nowej Wspólnej Polityce Rybackiej Unia Europejska zaleca organizacjom producentów stosowanie certyfikowania połowów. Obecnie ponad 10% światowych połowów pochodzi z certyfikowanego rybołówstwa.

Słowa kluczowe: 
rybołówstwo
certyfikacja
Issue: 
Pages: 
94
100
Download full text in pdf: 
References: 

Bykowski P.J., Nowa, bezpieczna szansa dla konsumentów żywności, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, 2011, nr 11/90, s. 17–22.

Bykowski P.J., Światowy rynek surowców rybnych, „Przemysł Spożywczy”, 2012, nr 12, s. 6–11.

Draganik B., Blaski i cienie certyfikatów Morskiej Rady Powierniczej (MSC), „Magazyn Przemysłu Rybnego”, 2014, nr 1, s. 13–17.

FAO, Code of Conduct for Responsible Fisheries, Rome 1995.

FAO, Responsible Fish Trade, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, Rome 2009, No. 11.

FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2012.

Marine Stewardship Council, Annual Report 2012/2013.

Marine Stewardship Council, www.msc.org.

Safader J., Przetwórstwo ryb – systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane, „Magazyn Przemysłu Rybnego”, 2014, nr 1, s. 18–20.

Citation pattern: Bykowski P., Certyfikacja – nowy sposób rozwiązywania problemów światowego rybołówstwa, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 94-100, 2016

BibTeX     EndNote