Przechowywanie żywności w warunkach domowych

Food storage in domestic conditions

Renata Korzeniowska-Ginter         Ewa Czarniecka-Skubina         

Abstract: 

The aim of this study was an analysis of consumers’ declaration in respect of shelf life terms follow-up of food and the manner and conditions of storage of food dry and requiring cold storage in the conditions of households. The study was conducted by the direct interview method, among 600 accidentally met adults from different regions of Poland.
Majority of interviewed people paid attention to the shelf life and consumed food products before the termination of this period. The shortest periods in refrigerating conditions were stored raw meat and soups. Some abnormalities among consumers were found concerning lack of protective measures of food stored in refrigerators, in this number chicken meat, and too rare cleaning of refrigerators. Some reservations were turned to bringing by the majority of consumers of frozen food from magazines without protective coolers which led to partial defrosting. Consumers below age of 25 significantly did not pay attention to the shelf life of food, also more often did not protect food stored in refrigerators, in this number chicken meat.

Streszczenie: 

Celem pracy była analiza deklaracji konsumentów w zakresie przestrzegania terminów przydatności do spożycia żywności oraz sposobu i warunków przechowywania artykułów spożywczych suchych i wymagających przechowywania chłodniczego w warunkach gospodarstw domowych. Badania prze-prowadzono metodą wywiadu bezpośredniego wśród 600 przypadkowych dorosłych osób z różnych rejonów Polski. Zdecydowana większość ankietowanych zwracała uwagę na termin trwałości produktów i zazwyczaj spożywała żywność przed upływem terminu przydatności do spożycia. Najkrócej w warunkach chłodniczych przechowywane są mięso surowe i zupy. Stwierdzono nieprawidłowe postępowanie części konsumentów dotyczące braku stosowania zabezpieczeń dla żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego.
Zastrzeżenia budzi również przenoszenie przez większość respondentów mrożonek ze sklepu do domu w zwykłych siatkach, co prowadzi do częściowego rozmrożenia. Konsumenci poniżej 25. roku życia istotnie częściej nie zwracają uwagi na terminy przydatności do spożycia i nie przestrzegają ich, częściej również nie zabezpieczają żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego.

Słowa kluczowe: 
przechowywanie żywności
warunki domowe
Issue: 
Pages: 
72
80
Download full text in pdf: 
References: 

Beumer R.R., Kusumaningrum H., Kitchen hygiene in daily life, International Biodeterioration & Biodegradation, 2003, No. 51, p. 299–302.

Czapski J., Michniewicz J., Wpływ opakowania na zmiany jakości żywności podczas przechowy-wania, „Przemysł Spożywczy”, 1997, nr 10, s. 15–19.

Forsythe S.J., The Microbiology of Safe Food, Wiley-Blackwell UK, 2010.

Higiena produkcji żywności, red. D. Kołożyn-Krajewska,Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.

James S.J., Evans J., James C., A review of the performance of domestic refrigerators, Journal of Food Engineering, 2008, No. 87, p. 2–10.

Jones M.V., Application of HACCP to identify hygiene risks in the home, International Biodeterioration & Biodegradation, 1998, No. 41, p. 191–199.

Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R., Krala L., Shelf-life extension of meat and its further-processed products stored under modified atmosphere packaging (MAP) – a review, Polish Journal of Food and Nutrition Science, 2001, No. 51(4), p. 3–12.

Kondratowicz J., Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiowego przechowywanego w warunkach chłodniczych, „Chłodnictwo”, 2006, nr 3, s. 44–49.

Kortz J., Ocena i wykorzystanie surowców rzeźnych, Wydawnictwo AR, Szczecin 1997.

Krala L., Niektóre aspekty chłodnicze przechowywania mięsa i przetworów drobiowych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, 2006, nr 5, s. 52–57.

Olszewski A., Technologia przetwórstwa mięsa, WNT, Warszawa 2007.

Piotrowska M., Nowak A., Drobnoustroje w produktach spożywczych mrożonych i przechowywa-nych w warunkach chłodniczych, „Chłodnictwo”, nr 40(12), 2005.

PN-A-86524: 1994. Mięso drobiowe w elementach.

PN-A-86523:1995. Produkty drobiarskie – Podroby drobiowe.

PN-A-86520:1998. Tuszki drobiowe.

Rytworycki R., Czynniki kształtujące jakość technologiczną i trwałościową oraz wartości żywieniowe produktów mięsnych, „Chłodnictwo”, 2011, nr 5, s. 40–43.

Terpstra M.J., The correlation between sustainable development and home hygiene, American Journal of Infection Control Online, 2001, No. 29(4), p. 211–217.

Citation pattern: Korzeniowska-Ginter R., Czarniecka-Skubina E., Przechowywanie żywności w warunkach domowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 72-80, 2016

BibTeX     EndNote