Występowanie Staphylococcus aureus w krewetkach pochodzących z rynku

Prevalence of Staphylococcus aureus in shrimps purchased at a market
Abstract: 

Food safety is of high importance the protection of public health is concerned. Despite the continuous progress in the development of knowledge and techniques in the field of food security, consumption of contaminated food products still represents one of the major causes of food-borne diseases. The purpose of this study was to assess the safety of fresh, frozen and pickled shrimps due to the presence of coagulase-positive Staphylococcus aureus. The largest proportion (approximately 33%), where the growth of Staphylococcus aureus cells was not observed came from the frozen shrimps and prawns/ shrimps in brine/pickle with sodium chloride.

Streszczenie: 

Artykuł omawia spożywanie skażonych produktów spożywczych jako jedną z głównych przyczyn chorób przenoszonych drogą pokarmową. Celem niniejszych badań była ocena bezpieczeństwa krewetek świeżych, mrożonych i pochodzących z zalewy ze względu na występowanie koagulazododatnich Staphylococcus aureus. Największy odsetek prób (około 33%), w których nie obserwowano wzrostu komórek Staphylococcus aureus, pochodził z obranych krewetek mrożonych oraz krewetek w zalewie z chlorkiem sodu.

Słowa kluczowe: 
Staphylococcus aureus
krewetki
Issue: 
Pages: 
59
63
Download full text in pdf: 
References: 

Arfatahery N., Mirshafiey A., Abedimohtasab T.P., Zeinolabedinizamani M., Study of the prevalence of Staphylococcus aureus in marine and farmed shrimps in Iran aiming the future development of a prophylactic vaccine, Procedia in Vaccinology, 2015, No. 9, p. 44–49.

Bono G., Gai F., Peiretti P.G., Badalucco C., Brugiapaglia A.et al., Chemical and nutritional characterisation of the Central Mediterranean Giant red shrimp (Aristaeomorpha foliacea): Influence of trophic and geographical factors on flesh quality, Food Chemistry, 2012, No. 130, p. 104–110.

Elal Mus T., Cetinkaya F., Celik U., Occurrence of Vibrio, Salmonella and Staphylococcus aureus in retail fresh fish, mussel and shrimp, Acta Veterinaria, Brno 2014, No. 83, p. 75–78.

Korpysa-Dzirba W, Rola J.G., Osek J., Enterotoksyny gronkowcowe, część I, Epidemiologia i znaczenie dla zdrowia publicznego, „Życie Weterynaryjne”, 2012, nr 87(8), s. 695–697.

Medvedova A., Valik L., Staphylococcus aureus: Characterisation and Quantitative Growth Description in Milk and Artisanal Raw Milk Cheese Production, [w:] Structure and function of food engineering, red. A. Amer, Eissa InTech, 2012, www.intechopen.com/books/structure-and-function-of-food-engineering.

Satora P., Staphylococcus aureus w żywności – charakterystyka, detekcja, zwalczanie, „Laboratorium”, 2008, nr 9, s. 36–41.

Soltan Dallal M.M., Foroushani A.R., Sharifi-Yazdi S., Sharifi-Yazdi M.K., Arfatahery N., Prevalence of Staphylococcus aureus in Shrimps in Tehran during 2013, Journal of Medical Bacteriology, 2015, No. 4(5–6), p. 42–46.

Supriya R.A., Vijaya Kumar A., Venkateswara Rao L., Krishnaiah N., Microbes of public health significance in shrimps at Kakinada port area, Annals of Biological Research, 2012, Vol. 3(4), p. 1969–1974.

Citation pattern: Kukułowicz A., Występowanie Staphylococcus aureus w krewetkach pochodzących z rynku, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 59-63, 2016

BibTeX     EndNote