Szybka metoda identyfikacji antybiotykoopornych bakterii rodzaju Staphylococcus spp. w serach twarogowych

Fast method of identifying methicillin-resistant staphylococci in cottage cheese

Izabela Steinka         

Abstract: 

The aim of the study was the determination of the degree of contamination cottage cheese with methicillin-resistant microorganisms belonged to staphylococci genera by the quick metods. Microbiological analysis were 27 selections of the cottage cheese. Methicillin-resistant coagulase positive and coagulase negative Staphylococcus spp. were isolated from cheese. Their total number exceeded 3 log10 cfu / g in more than 2% lactic acid cheese. It was the relationship between fat content and the presence of methicillin-resistant staphylococci in these products . Hermetic packaging cottage cheese showed an impact on the number of methicillin-resistant, coagulase and coagulase positive staphylococci.

Streszczenie: 

Celem pracy było wyznaczenie stopnia zanieczyszczenia twarogów mikroorganizmami metycylino-opornymi za pomocą szybkiej metody oznaczania. Analizie mikrobiologicznej poddano 27 asorty-mentów kwasowych serów twarogowych. Z badanych twarogów izolowano metycylinooporne koagu-lazododatnie i koagulazoujemne bakterie rodzaju Staphylococcus spp. Ich łączna liczba przekraczała 3 log10 jtk/g w ponad 2% badanych twarogów. Stwierdzono zależność między zawartością tłuszczu a obecnością metycylinoopornych gronkowców w tych produktach. Rodzaj i hermetyka opakowań twarogów wykazywały wpływ na liczbę metycylinoopornych, koagulazoujemnych i koagulazododatnich bakterii rodzaju Staphylococcus spp.

Słowa kluczowe: 
gronkowce
metycylinooporność
Issue: 
Pages: 
51
58
Download full text in pdf: 
References: 

Abo-Shama U.H., Prevalence and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus from cattle, buffalo, and goats raws milk in sohag goveronorate, Egypt, Assiut Vet. Med. J, 2014, 60, 141, p. 63–72.

Cortimiglia C., Bianchini V., Franco A., Caprioli A., Battisti A. et al., Prevelence of Staphylococcus aureus and methicillin-resistant S. aureus in bulk tank milk from dairy goat farms in Northern Italy, J. Dairy Sci., 2015, No. 98(4), p. 2307–2311.

Frey Y., Rodriguez J.P, Thomann A., Genetic characterization of antimicrobial resistance in coa-gulase-negative staphylococci from bovine mastitis milk, J. Dairy Sci., 2013, No. 96, p. 1–11.

Lee J.H., Methicillin (oxacillin)-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from major food animals and their potential transmission to humans, Appl. Environ. Microbiol., 2003, No. 69, p. 6489–6494.

Mirzeai H., Farhoudi H., Tavassoli H., Farali M., Monadi A., Presence and antimicrobial susceptability of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Raw and pasteurized milk and ice carem in Tabriz by cultue and PCR techniques, African J. Microbiol. Res., 2012, No. 6(32), p. 6224–6229.

Normanno G., Corrente M., La Salandra G. et al., Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in food animal origin produced in Italy, Int. J. Food Microbiol., 2007, No. 117(2), p. 219–222.

Stastkova Z., Karpiskova S., Karpisova R., Occurrence of methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus at a goat breeding farm, Vet. Med., 2009, No. 54(9), p. 419–426.

Steinka I., The influence of interactions occuring between micro-organisms on predicting the safety of lactic acid cheese, Focus on Food Engineering Research and Developments, Nova Science Publishers, Inc, 2007, p. 165–237.

Steinka I., Blokus-Roszkowska A., Application of tertiary mathematical models for evaluating the presence of staphylococcal in lactic acid cheese, Safety, Reliability and Risk Analysis, Theory Methods and Applications, Vol. 3, CRC Press Tylor&Francis Group, London-New York 2009, p. 2269–2273.

Steinka I., Kukułowicz A., Zmiany jakości serów twarogowych dostępnych w sieciach handlowych w okresie ostatnich kilkunastu lat, „Przegląd Mleczarski”, 2011, nr 11, s. 14–18.

Steinka I., Parisi S., The influence of cottage cheese manufacturing technology and packing method on the behaviour of micro-flora, Joint Procceedings, Gdynia-Bremenhaven, 2006, No. 19, p. 30–37.

Suwito W., Nugroho W.S, Wahyuni A.E., Sumiarto Y.V., Pramuditya Y.V. et al., Determination of mecA gene in Staphylococcus spp., isolate subclinical mastitis ettawa crossbred goat milk in Sleman Regency, Animal Prod. 2014, No. 16(2), p. 133–139.

Umaru G.A., Kabir J., Umoh V.J., Bello M., Kwaga J.P., Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in fresh and fermented milk in Zaria and Kaduna, Nigeria, 2013, Int. J. Drug Res., No. 3(3), p. 67–75.

Virdis S., Scarano C., Cossu F., Spanu V., Spanu C. et al., Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus and coagulase negative staphylococci isolated from goats with subclinical mastitis, Veterinary Med. Int., 2010, p. 1–6.

Zauharova M., Rysanek D., Multiplex PCR and RPLA Identification of Staphylococcus aureus enterotoxigenic strains from bulk tank milk, Zoonoses and Public Health, 2008, No. 55, p. 313–319.

Citation pattern: Steinka I., Szybka metoda identyfikacji antybiotykoopornych bakterii rodzaju Staphylococcus spp. w serach twarogowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 51-58, 2016

BibTeX     EndNote