Występowanie pałeczek Listeria monocytogenes w wybranych warzywach liściastych

The presence of Listeria monocytogenes in selected leafy green vegetables
Abstract: 

Listeria monocytogenes can contaminate leafy green vegetables that have contact with the soil, and because of that they can be a source of poisonings and disease called listeriosis. Due to the ability to create biofilms on the surfaces of plants these micro-organisms can survive stages of cleaning and disinfecting, and then proliferate in a finished product creating a threat to consumers’ health. The aim of this study was to assess safety of selected leafy green vegetables in terms of presence of Listeria monocytogenes. The results of the study revealed presence of Listeria monocytogenes in 2 samples, which constituted around 9.5% of positive results.

Streszczenie: 

Listeria monocytogenes zanieczyszczać może warzywa liściaste mające styczność z glebą, przez co stanowić mogą źródło zatruć i zachorowań na listeriozę. Ze względu na zdolność do tworzenia biofilmów na powierzchniach roślinnych drobnoustroje te mogą przetrwać etapy mycia i odkażania, a następnie namnażać się w gotowym produkcie, stwarzając zagrożenie zdrowotne dla konsumentów. Celem niniejszych badań była ocena bezpieczeństwa wybranych warzyw liściastych ze względu na występowanie pałeczek Listeria monocytogenes. W wyniku przeprowadzonych badań obecność pałeczek Listeria monocytogenes stwierdzono w dwóch próbkach, co stanowiło około 9,5% pozyty-wnych wyników.

Słowa kluczowe: 
Listeria monocytogenes
Issue: 
Pages: 
46
50
Download full text in pdf: 
References: 

Cordano A.M., Jacquet C., Listeria monocytogenes isolated from vegetable salads sold at supermarkets in Santiago, Chile: prevalence and strain characterization, International Journal of Food Microbiology, 2009, No. 132(2–3), p. 176–179.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich, 2010/75/UE.

Galińska E., Knap J.P., Stroczyńska-Sikorska M., Listerioza – mało znana, niebezpieczna choroba zakaźna, Medycyna Ogólna, 2010, t. 16(XLV), nr 4, s. 516–527.

Gurler Z., Pamuk S., Yildirim Y., Ertas N., The microbiological quality of ready-to-eat salads in Turkey: A focus on Salmonella spp. and Listeria monocytogenes, International Journal of Food Microbiology, 2015, No. 196, p. 79–83.

Maćkiw E., Mali mieszkańcy naszych posiłków – uwaga na zagrożenia Listeria monocytogenes w żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH, Warszawa 2015, www.docplayer.pl.

Ponniah J., Robin T., Paie M.S., Radu S., Ghazali F.M. et al., Listeria monocytogenes in raw salad vegetables sold at retail level in Malaysia, Food Control, 2010, No. 21, p. 774–778.

Seo Y.H., Jang J.H., Moon K.D., Microbial Evaluation of Minimally Processed Vegetables and Sprouts Produced in Seoul, Korea, Food Science and Biotechnology, 2010, No. 19(5), p. 1283–1288.

Sinigaglia M., Albenzio M., Corbo M.R., Influence of process operations on shelf-life and microbial population of fresh-cut vegetables, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 1999, No. 23, p. 484–488.

Witrowa-Rajchert D., Ekspertyza – technologie minimalnie przetworzonych owoców i warzyw, Warszawa 2011, www.agengpol.pl.

Wójcik-Stopczyńska B., Mikrobiologiczna jakość sałatek warzywnych o niskim stopniu przetworzenia, Roczniki PZH, 2004, nr 55(2), s. 139–145.

Citation pattern: Kukułowicz A., Występowanie pałeczek Listeria monocytogenes w wybranych warzywach liściastych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 46-50, 2016

BibTeX     EndNote