Badanie możliwości wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk

Exploring the possibility of building the North Quay at the Northern Island Breakwater in the Northern Port of Gdansk

Adam Weintrit         Bogumił Łączyński         

Abstract: 

This article provides a summary of expertise on issues related to the possible construction of the North Quay at the Northern Island Breakwater in the Northern Port of Gdansk. The scope of the study included the following issues: examination of handling and eliminating the unacceptable work in the area of North Quay construction and operating adjacent waters in the external port, with a particular focus on safety and security issues of cargo and people on the subject area; navigational analysis in the area covered by the first stage of the construction of the North Quay at the Northern Island Breakwater; wave analysis of the area covered by the first stage of building the North Quay at the Northern Island Breakwater. Examining the operational neighbourhood of the North Quay at the Northern Island Breakwater special attention was paid to the following companies: WUZ, Naftoport, Northern Port, Gaspol, PERN.

Streszczenie: 

W niniejszym artykule zawarto główne wnioski ekspertyzy dotyczącej zagadnień związanych z możliwością wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk. W zakres opracowania weszły następujące zagadnienia: analiza możliwości przeładunkowych i wyeliminowanie prac niedopuszczalnych w rejonie budowy Nabrzeża Północnego i sąsiedztwie eksploatacyjnym nabrzeża w porcie zewnętrznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa ładunków i ludzi na przedmiotowym terenie; analiza nawigacyjna dla regionu objętego I etapem budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym; analiza falowania dla regionu objętego I etapem budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie. Badając sąsiedztwo eksploatacyjne Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym, szczególną uwagę zwrócono na następujące przedsiębiorstwa: WUŻ, Naftoport, Port Północny, Gaspol, PERN Przyjaźń.

Słowa kluczowe: 
zagospodarowanie przestrzenne
transport morski
port morski
manewrowanie statkiem
symulator nawigacyjno-manewrowy
Issue: 
Pages: 
131
142
Download full text in pdf: 
References: 

Ekspertyza specjalistyczna dotycząca zagadnień związanych z możliwością wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk, wykonana pod kierunkiem A. Weintrita na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2015.

Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdańsk – Port Północny oraz nowego stanowiska obsługi statków LNG, praca naukowo-badawcza pod kierunkiem A. Weintrita na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2006.

Morskie terminale promowe – projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu, red. S. Gucma, Fundacja Pomocy Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2012.

Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Zadanie 4. Dokumentacja projektowa rozbudowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym, DHV Hydroprojekt nr 6839/15, Gdańsk 2015.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (DzU, nr 243, poz. 2063).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r, w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (DzU 03.4.41).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DzU 98.101.645.19).

Strategia Rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027, materiały wewnętrzne, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Gdańsk 2014.

Wawrzyńska A., Analiza przyczyn występowania zagrożenia bezpieczeństwa obiektów infrastruktury portowo-morskiej, cz. I Konstrukcje portowe, cz. II Konstrukcje osłaniające akweny portowe i wejścia do portów, cz. III Konstrukcje ochraniające brzeg morski, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2013, nr 28.

Citation pattern: Weintrit A., Łączyński B., Badanie możliwości wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 92, pp. 131-142, 2015

BibTeX     EndNote