Załącznik VI do konwencji MARPOL

Annex VI to MARPOL Convention

Mirosław H. Koziński         

Abstract: 

Ship emissions have the potential to contribute to air quality degradation in coastal areas, in addition to contributing to global air pollution. MARPOL Annex VI – Regulations for Prevention of Air Pollution from Ships, was adopted by the 1997 Conference of the Parties to the MARPOL Convention. Annex eter into force on 19th may 2005. Annex VI regulates the emmissions to the atmosphere of specified pollutans from ships. All ships of 400 GT or above, and all platforms and drilling rigs engaged in voyages to ports and waters where the MARPOL convention applies, have a walid International Air Pollution Prevention Certificate (IAPPC) confirming compliance with requirements od Annex VI.

Streszczenie: 

Zanieczyszczenia ze statków przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza w obszarach przybrzeżnych, a także globalnego zanieczyszczenia atmosfery. Załącznik VI do konwencji MARPOL – Prawidła dotyczące zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki został przyjęty w 1997 r. na konferencji stron konwencji MARPOL. Załącznik wszedł w życie 19.05.2005 r. Aneks VI reguluje emisję do atmosfery określonych zanieczyszczeń ze statków. Wszystkie statki powyżej 400 GT i większej, a także wszystkie platformy oraz urządzenia wiertnicze na trasach do portów i obszarów, na których obowiązuje konwencja MARPOL, muszą posiadać ważny Międzynarodowy Certyfikat o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Powietrza (IAPPC), potwierdzający zgodność wymagań określonych w załączniku VI.

Słowa kluczowe: 
MARPOL 73/78
zanieczyszczenie powietrza
tlenki siarki
tlenki azotu
lotne związki organiczne
emisje
obszary kontroli emisji
paliwo żeglugowe
Issue: 
Pages: 
71
83
Download full text in pdf: 
References: 

Christowa C., Christowa-Dobrowolska M., Wpływ dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego na konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku. Koncepcja badań naukowych, „Logistyka”, 2014, nr 3.

Ciechanowicz J., Bezpieczeństwo ekologiczne Morza Bałtyckiego – aspekty prawnomiędzynarodowe, „Prawo Morskie”, 1993, Vol. VII.

Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Kołwzan K., Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki – realizacja wymogów załącznika VI do konwencji MARPOL 73/78 przez Polski Rejestr Statków, s. 285 i nast. [w:] Wybrane problemy projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych, red. R. Michalski, W. Zeniczuk, S. Żmudzki, XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006.

Koziński M.H., Morskie prawo publiczne, Gdynia 2015.

Koziński M.H., Nowa inspekcja morska w zakresie ochrony żeglugi i obiektów portowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2015, nr 17.

Koziński M.H., Rozszerzenie zakresu przedmiotowego przepisów o ochronie środowiska morskiego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2005, nr 17.

Kramer L., EU Environmental Law, London 2011.

Łopuski J., Walka o czyste morze. Problem międzynarodowy, Gdynia 1972.

Pyć D., Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk 2011.

Michaelowa A., Krause K., International maritime transport and climate policy, Intereconomics, 2000, Vol. 35, nr 3.

Citation pattern: Koziński M.H., Załącznik VI do konwencji MARPOL, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 92, pp. 71-83, 2015

BibTeX     EndNote