Elektryczne właściwości przewodnościowe tłuszczów roślinnych

Electrical conductance properties of vegetable oils

Iwona U. Zadroga         Joanna Banach         Ryszard Żywica         Bogusław Staniewski         

Abstract: 

This study was aimed at determining conductance properties (impedance and admittance) of selected vegetable oils (1 olive oil, 13 oils) available on the local market and at calculating specific values on their basis. Differences obtained in impedance values between the analyzed oils (in the order of 103 ?) enabled discriminating 2 groups of oils according to their conductance properties. The highest and significantly different values of impedance were determined for olive oil, rice oil and grape stone oil, compared with the remaining 11 oils. In the second group of oils, significant differences were achieved in impedance values between sesame oil and most of the other examined oils (7/10).

Streszczenie: 

Celem badań było określenie właściwości przewodnościowych (impedancji i admitancji) wybranych tłuszczów roślinnych (1 oliwa, 13 olejów) dostępnych na rynku lokalnym oraz obliczenie na ich podstawie wielkości właściwych. Uzyskane różnice między wartościami impedancji badanych tłuszczów – rzędu 103 ?, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup tłuszczów pod względem ich właściwości przewodnościowych. Największymi i istotnie różniącymi się wartościami impedancji, w porównaniu do pozostałych 11 olejów, charakteryzowały się: oliwa z oliwek, olej ryżowy oraz olej z pestek winogron. W ramach drugiej grupy olejów istotne różnice uzyskano między wartościami impedancji oleju sezamowego w porównaniu do impedancji większości (7/10) badanych olejów.

Słowa kluczowe: 
oleje roślinne
właściwości elektryczne
Issue: 
Pages: 
166
171
Download full text in pdf: 
References: 

Banach J.K., Żywica R., Nieradko I., Staniewski B., Studies on determination of mathematical relationships between rapeseed oil content and electrical properties of butter and fat mixes, Journal of Food Engineering, 2012, 112, s. 346–351.

Banach J.K., Żywica R., Szpendowski J., Kiełczewska K., Possibilities of using electrical parameters of milk for assessing its adulteration with water, International Journal of Food Properties, 2012a, 15(2), s. 274–280.

Bartuzi K., Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania, Journal of NutriLife, 2012, 09, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=52 [dostęp: 06.05.2014].

Borowiec M., Badanie autentyczności olejów roślinnych, Journal of NutriLife, 2013, 05, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=103 [dostęp: 09.05.2014].

Carey A.A., Hayzen A.J., The Dielectric Constant and Oil Analysis, http://www.noria.com/learning_ center/category_article.asp?articleid=226&relatedbookgroup=OilAnalysis, 2008, [dostęp: 24.11.2014].

Lizhi H., Toyada K., Ihara I., Discrimination of olive oil adulterated with vegetable oils using dielectric spectroscopy, Journal of Food Engineering, 2010, 96, s. 167–171.

Lizhi H.K., Toyoda I., Ihara I., Dielectric properties of edible oils and fatty acids as a function of frequency, temperature, moisture and composition, Journal of Food Engineering, 2008, 88, s. 151–158.

Łuczycka D., Szewczyk A., Pruski K., Elektryczne techniki wykrywania zafałszowań miodu, „Inżynieria Rolnicza”, 2011, nr 5(130), s. 165–169.

Mabrook M.F., Petty M.C., Application of electrical admittance measurements to the quality control of milk, Sensors and Actuators B, 2002, 84, s. 136–141.

Man Che Y.B., Gan H.L., NorAini I., Nazimah S.A.H., Tan C.P., Detection of lard adulteration in RBD palm olein using an electronic nose, Food Chemistry, 2005, 90, s. 829–835.

Marcinowska M., Żywica R., Kiełczewska K., Czerniewicz M., Study of conductivity and capacity properties of full fat and skim milk, Polish Journal of Natural Sciences, 2004, 2, s. 129–134.

Norberg E., Electrical conductivity of milk as phenotypic and genetic indicator of bovine mastitis, Livestock Prod. Sci., 2005, 96, s. 129–139.

Sadat A., Mustajab P., Khan I.A., Determining the adulteration of natural milk with synthetic milk Rusing Ac conductance measurement, Journal of Food Engineering, 2006, 77, s. 472–477.

Stier R.F., Tests to monitor quality of deep-frying fats and oils, European Journal of Lipid Science and Technology, 2004, 106, s. 766–771.

Śmiechowska M., Selected problems of authentication and traceability of organic food, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2007, vol. 52(4), s. 80–88.

Żywica R., Zadroga I., Banach J.K., Rozwój i bariery. Techniki elektryczne w wykrywaniu zafałszowań masła. Towaroznawstwo w XXI w., [w:] Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.

Citation pattern: Zadroga I.U., Banach J.K., Żywica R., Staniewski B., Elektryczne właściwości przewodnościowe tłuszczów roślinnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 166-171, 2015

BibTeX     EndNote