Postawy i zachowania mieszkańców Warmii i Mazur wobec działań związanych z ochroną środowiska

Attitudes and behaviour of warmia and mazury residents towards issues related to environmental protection
Abstract: 

The aim of the study was to answer the question whether individuals’ opinions and beliefs influence their ecological behavior. The research was conducted among 776 residents of Warmia and Mazury. Non-probability convenience sample and direct interview technique were used. The interview questionnaire was developed based on previously conducted focus groups. About 90% of respondents share a sense of responsibility for the environment. The same amount of respondents said that every household should participate in selective waste collection. The others predominantly expressed indifference to waste collection. It was found that 47% of respondents were not willing to spend their free time to environment protection. About 85% of respondents rarely or never engaged in actions to protect the environment. However, approximately 60% indicated that they never or rarely separate waste and \waste paper\'. More than 37% of the respondents declared that they were not exchanging light bulbs for energy-efficient. Studies have shown that there is a segment of respondents who felt satisfied with their individual contribution to the environment protection.'

Streszczenie: 

Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, czy opinie i przekonania dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska przekładają się na zachowania proekologiczne. Badania przeprowadzono wśród 776 mieszkańców Warmii i Mazur. Zastosowano: 1) nieprobabilistyczny, według wygody, dobór próby badanej, 2) technikę wywiadu bezpośredniego. Kwestionariusz wywiadu został opracowany na podstawie przeprowadzonych wcześniej zogniskowanych wywiadów grupowych. Około 90% badanych miało poczucie odpowiedzialności za środowisko. Tyle samo respondentów twierdziło, że każde gospodarstwo domowe powinno prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Pozostałe osoby wyrażały głównie obojętność na kwestie związane z segregowaniem odpadów. Stwierdzono, że 47% ankietowanych nie jest skłonnych poświęcić wolnego czasu na działania na rzecz środowiska naturalnego. Około 85% badanych bardzo rzadko lub nigdy nie angażowało się w akcje na rzecz ochrony środowiska. Natomiast około 60% wskazało, że nigdy lub rzadko segreguje odpady oraz „nie oddaje makulatury do odzysku”. Ponad 37% respondentów deklarowało, że nie wymienia żarówek na energooszczędne. Badania wykazały, że istnieje segment respondentów, który odczuwa satysfakcję ze swojego indywidualnego wkładu w tworzenie ładu i porządku w ochronę środowiska.

Słowa kluczowe: 
konsument
ekologia
Issue: 
Pages: 
100
105
Download full text in pdf: 
References: 

Janoś-Kresło M., Proekologiczne zachowania polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, styczeń – luty 2013, s. 61–70.

Moisander J., Motivational complexity of green consumerism, International Journal of Consumer Studies, 2007, 31(4), s. 404–409.

Rutkowska-Piontek A., Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec selektywnej zbiórki odpadów, www.fe.org.pl/.../PSYCHOLOGIA%20SEGREGACJI%20SMIECI.doc, (dostęp: 25.03.2014).

Young W., Hwang K., McDonald S., Oates C.J. Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products, Sustainable Development, 2010, 18, s. 20–31.

Citation pattern: Jakubowska D., Radzymińska M., Postawy i zachowania mieszkańców Warmii i Mazur wobec działań związanych z ochroną środowiska, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 100-105, 2015

BibTeX     EndNote