Biologiczne czynniki alergii identyfikowane u pacjentów

Biological allergy factors identified by patients

Izabela Steinka         Magdalena Pietrzak         

Abstract: 

The aim of this study was to evaluate patients' knowledge about the biological factors that cause allergies. Analysis of the results of the survey showed that almost half of the investigation patients know the causative agent of allergy. Allergens of biological origin take up the 62% of the factors typed by the group of patients. A high percentage of patients confirmed with allergies resulted from contact with non-biological factors such as drugs allergenic. Pollen and wasps are the most frequently cited risk factor for allergies in the population. None of the respondents not indicate mushrooms. Over 6% of respondents listed as signs of contact with the allergen dysfunction of the respiratory system, digestive and skin changes.

Streszczenie: 

Celem pracy była ocena wiedzy pacjentów na temat biologicznych czynników wywołujących alergie. Analiza rezultatów ankiety wykazała, że prawie połowa pacjentów zna czynnik wywołujący uczulenia. Alergeny pochodzenia biologicznego stanowiły 62% czynników typowanych przez grupę badanych pacjentów. Wysoki odsetek uczuleń potwierdzanych przez pacjentów wynikał z kontaktu z niebiologicznymi czynnikami alergennymi, takimi jak leki. Pyłki i osy stanowiły najczęściej wymieniany czynnik ryzyka występowania uczulenia w badanej populacji. Żaden z respondentów nie wymienił grzybów. Ponad 6% badanych wymieniało jako objawy kontaktu z alergenem dysfunkcje ze strony układu oddechowego, pokarmowego i zmiany skórne.

Słowa kluczowe: 
pacjenci
alergie
Issue: 
Pages: 
53
61
Download full text in pdf: 
References: 

Bjorksten B., Genetic and environmental risk factor for development of food allergy, Curr Opin Allergy Clin Immunol., 2005, 5(3), s. 249–253.

Black P.N., Udy A.A., Brodie S.M., Sensitivity to fungal allergens is a risk for life-threatening asthma, Allergy, 35, s. 501–504.

Demain J.G., Minaei A.A., Tracy M., Anaphylaxis and Insect Allergy, Curr Opin Allergy Clin Immunol., 2010, 10(4), s. 318–322.

Fiocchi A., Assad A., Bahna S., Food allergy and the introduction of solid food to infants: a consensus document, Ann Allergy Asthma Immunol., 2006, 1, s. 10–20.

Garret M.H., Rayment P.R., Hooper M.A., Abramson M.J., Hooper B.M., Indoor airborne fungal spores, house dampness and associations with environmental factors and respiratory health in children, Clinical Experimental Allergy, 1998, 28(4), s. 459–467.

Grevers G., Rocken M., Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych, Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2002.

Halken S., Prevention of allergic disease in childhood: clinical and epidemiological aspects of primary and secondary allergy prevention, Pediatr. Allergy Imunnol., 2004, 16(4–5), s. 9–32.

Holgate S.T., Church M.K, .Lichtenstein L.M., Alergia, Czelej, Lublin 2003.

Insect Sting Allergies, www.anaphylaxis.org.uk, June 1, 2015.

Kazemi-Shirazi L., Pauli G., Purohit A., Spitzauer S., Froschel R. et al., Quantative IgE inhibition experiments with purified recombinant allergens indicate pollen-derived allergens as the sensitizing agents responsible for many forms of plant food allergy, Journal Allergy Clinical Immunology, 2000, 105(1), s. 116–127.

Majkowska-Wojciechowska B., Alergia na roztocze, [w:] Alergologia w praktyce, t. V, Oficyna Wydawnicza Mediton, Łódź 2005.

Milles E.N., Madsen C., Shewry P.R., Wichers H., Food allergens of plant origin-their molecular and evolutionary relationships, Trends Food Sci., 2003, 4.

Pumphrey R., Anaphylaxis: can we tell who is at risk of a fatal reaction ? Curr Opin. Allergy Clin. Immunology, 2004, 4, s. 285–290.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (DzU, 07.137.966).

Siracusa A., Marcucci F., Spinozzi F., Marabini A., Pettinari L. et al., Prevelence of occupational allergy due to live fish bait, Clin Experiment. Allergy, 2003, 33(4), s. 507–510.

Szymkiewicz A., Alergeny pokarmowe pochodzenia roślinnego, „Przemysł Spożywczy”, 2007, nr 7, s. 35–41.

Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J., Gutarowska B., Krakowiak A., Pałczyński C., Is the risk of the allergic hypertensitivity to fungi increased by indoor exposure to moulds ? International Journal Occup. Med. Environ. Health, 2009, 4, s. 343–354.

Ziarno M., Alergia na białka mleka a procesy technologiczne, „Przemysł Spożywczy”, 2006, nr 7, s. 26–28.

Citation pattern: Steinka I., Pietrzak M., Biologiczne czynniki alergii identyfikowane u pacjentów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 53-61, 2015

BibTeX     EndNote