Ocena jakości mikrobiologicznej rybnych produktów mrożonych

The assessment of microbiological quality of frozen fish products
Abstract: 

Convenience food market in Poland is a dynamically developing segment of the food industry which is rich in a wide range of convenient products preserved by application of low temperatures.These products include, among other things , fish frozen products e.g.: frozen sticks, fish nuggets, breaded fish portions, which practically do not require any pretreatment and their preparation time is very short. The purpose of this research was to assess the microbiological quality of frozen fish, breaded products that belong to a group of convenience products that are available on the Tri-City food market.On the basis of the carried research, it was found that the highest degree of contamination with the tested microorganisms revealed frozen, breaded fish products with spinach and cheese and herbs, whereas the lowest pollution was observed in the case of these products with herbs only.

Streszczenie: 

Rynek żywności wygodnej w Polsce należy do dynamicznie rozwijającego się segmentu przetwórstwa spożywczego, na którym od dłuższego czasu spotkać można szeroki asortyment produktów wygodnych, utrwalanych przez działanie niskich temperatur. Należą do nich m.in. rybne wyroby mrożone, tj. paluszki, nuggetsy, panierowane porcje rybne, które praktycznie nie wymagają obróbki wstępnej, a czas ich przygotowania jest bardzo krótki. Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej rybnych panierowanych produktów mrożonych, należących do wyrobów wygodnych, dostępnych na rynku Trójmiasta. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największym stopniem zanieczyszczenia badanymi drobnoustrojami charakteryzowały się mrożone, panierowane produkty rybne ze szpinakiem oraz z serem i ziołami, natomiast najniższe zanieczyszczenie obserwowano w przypadku wyrobów z dodatkiem samych ziół.

Słowa kluczowe: 
rybne produkty mrożone
Issue: 
Pages: 
7
11
Download full text in pdf: 
References: 

Adamczyk G., Popularność „żywności wygodnej”, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, 4(18), s. 5–13.

Adebayo-Tayo B.C., Odu N.N., Anyamele L.M., Igwiloh N.J.P.N., Okonko I.O., Microbial Quality of Frozen Fish Sold in Uyo Metropolis, Nature and Science, 2012,10(3), s. 71–77.

Agoulon A., Wpływ parametrów mrożenia na charakterystykę żywności, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, 2013, nr 10, s. 4–5.

Kołodziej J., Wpływ zamrażania na jakość mięsa wieprzowego, „Gospodarka Mięsna”, 2013, nr 7, 18–20.

Makała H., Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe, Turystyka i Rekreacja, 2013, nr 2(12), s. 105–118.

Meissner W., Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Novotny L., Dvorska L., Lorencova A., Beran V., Pavlik I., Fish: a potential source of bacterial pathogens for human beings, Veterinary Medicine – Czech, 2004, nr 49(9), s. 343–358.

Piekarska J, Kondratowicz J., Opakowania do chłodzonej żywności wygodnej, „Opakowanie”, 2010, nr 5, s. 27–29.

Piotrowska M., Nowak A., Drobnoustroje w produktach spożywczych mrożonych i przechowywa-nych w warunkach chłodniczych, Chłodnictwo, 2005, XL, nr 12, s. 50–52.

Steinka I., Kukułowicz A., Biostatyczne oddziaływanie miazgi i roztworów roślinnych na gronkowce, Bromatologia Chemia Toksykologia, 2008, XLI, nr 2, s. 191–196.

Szparaga A., Kopeć A., Czerwińska E., Wpływ odwadniania osmotycznego i zamrażalniczego przechowywania na stan mikrobiologiczny śliwek rozmrażanych w komorze próżniowo-parowej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2014, nr 1(92), s. 137–147.

Wójcik-Stopczyńska B., Jadczak D., Kotula A., Mikrobiologiczna jakość świeżego i zamrożonego szpinaku nowozelandzkiego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2008, nr 527, s. 317–326.

Żywność wygodna – tendencje i perspektywy, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, 2013, nr 9.

Citation pattern: Kukułowicz A., Szczepkowska K., Ocena jakości mikrobiologicznej rybnych produktów mrożonych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 7-11, 2015

BibTeX     EndNote