Wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej. Część II. Analiza lokalizacji abonenckiej stacji GPZ przykładowej farmy wiatrowej

Some aspects of optimization of the location of the main power substation within the wind farm area. Part II. Analysis of the localization the customer power substation for the considered wind farm
Abstract: 

In the article divided into two parts some aspects of optimization the location of the main power substation (MPS) within the wind farm area are discussed. The first part presents the selected aspects analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm. In the second part, the analysis of the localization the customer power substation (MPS) for the considered wind farm is done. This paper, briefly discusses the power system of an exemplary wind farm, and presents assumptions, procedure, models of economic efficiency and the results of multicriteria analysis of choosing the location of the customer power substation (MPS) on the considered wind farm area.

Streszczenie: 

W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilana GPZ (odbioru energii) na terenie farmy wiatrowej. W pierwszej części przedstawiono analizę wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, w drugiej przeprowadzono analizę lokalizacji abonenckiej stacji GPZ dla rozważanej farmy wiatrowej. W niniejszej pracy krótko omówiono system elektroenergetyczny na terenie przykładowej farmy wiatrowej oraz przedstawiono założenia, procedurę, modele efektywności ekonomicznej i wyniki wielokryterialnej analizy wyboru położenia abonenckiej stacji GPZ na terenie rozważanej farmy.

Issue: 
Pages: 
121
134
Download full text in pdf: 
References: 

Ćwiżewicz W., Długosz Z., Majewski J., Zaroń W., Projektowanie stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia, WNT, Warszawa 1969.

Dołęga W., Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

Gdesz M., Elektrownie wiatrowe a publiczne prawo nieruchomości, opracowanie przygotowane na zlecenie Ministra Infrastruktury, Warszawa 2009.

Kanicki A., Kozłowski J., Stacje elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2004.

Laudyn D., Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce, OWPW, Warszawa 1999.

Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.

Van Uden E., Kowalski Z., Kwiesielewicz M., Arendt R., System z bazą wiedzy i procedurami wspomagającymi podejmowanie decyzji. Algorytmizacja dostępnych metod podejmowania decyzji do rozwiązywania zagadnień projektowych, PB PG, Gdańsk 2003.

Citation pattern: Domozych M., Kostyszyn R., Mindykowski J., Nowak T., Wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej. Część II. Analiza lokalizacji abonenckiej stacji GPZ przykładowej farmy wiatrowej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 85, pp. 121-134, 2014

BibTeX     EndNote