Wpływ domowego sposobu płukania na redukcję zanieczyszczenia mikrobiologicznego minimalnie przetworzonych warzyw

Effects of Household Washing on the Reduction of Microbiological Contamination of Minimally Processed Vegetables
Abstract: 

Fresh vegetables are highly recommended in any diet, virtually without quantitative restriction. The consumption of minimally processed vegetables has increased in recent years, among others due to their convenience and health benefits. However, these products are also a great base for the growth of pathogenic micro-organisms. The aim of this study was to assess the impact of the household washing of minimally processed salads on the reduction of their microbial contamination. Used in this study double 30-second washing of salads under running water has resulted in reduction of the number of Staphylococcus aureus by about
1 logarithmic cycle, whereas Escherichia coli were not found in those products.

Streszczenie: 

Świeże warzywa są wysoce zalecane w każdej diecie, praktycznie bez ograniczeń ilościowych. Spożycie minimalnie przetworzonych warzyw wzrosło w ostatnich latach, m.in. ze względu na wygodę i korzyści zdrowotne. Jednak produkty te są również dobrym podłożem do rozwoju mikroorganizmów patogennych. Celem niniejszych badań była ocena wpływu domowego sposobu mycia minimalnie przetworzonych sałat na redukcję ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Stosowane w niniejszych badaniach podwójne 30-sekundowe mycie sałat pod bieżącą wodą obniżyło liczbę Staphylococcus aureus o około 1 cykl logarytmiczny, natomiast pałeczek Escherichia coli nie stwierdzono w produktach poddanych temu zabiegowi.

Keywords: 
minimally processed vegetables, washing, microbiological contamination
Słowa kluczowe: 
minimalnie przetworzone warzywa, mycie, zanieczyszczenie mikrobiologiczne
Issue: 
Pages: 
19
24
Accepted: 
11.05.2018
Published: 
30.06.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Allende, A., Selma, M.V., López-Gálvez, F., Villaescusa, R., Gil, M.I., 2008, Role of Commercial Sanitizersand Washing Systems on Epihytic Microorganisms and Sensory Quality of Fresh-Cut Escarole and Lettuce, Postharvest Biology and Technology, 49, s. 155–163.

Consumer Focused Review of Fruit and Vegetables, October 2013, http://www.safefood.eu/Publica­tions/Research-reports/Consumer-Focused-Review-of-Fruit-and-Vegetables.aspx.

Elizaqui´Vel, P., Aznar, R., 2008, Comparison of Four Commercial DNA Extraction Kits for PCR Detection of Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli O157:H7, and Staphylococcus aureus in Fresh, Minimally Processed Vegetables, Journal of Food Protection, 71(10), s. 2110–2114.

Fröder, H., Martins, C.G., De Souza, K.L.O., Landgraf, M., Franco, B.D.G.M., Destro, M.T., 2007, Minimally Processed Vegetable Salads: Microbial Quality Evaluation, Journal of Food Protection, 70(5), s. 1277–1280.

Gil, M.I, Selma, M.V., López-Gálvez, F., Allende, A., 2009, Fresh-Cut Product Sanitation and Wash Water Disinfection: Problems and Solutions, International Journal of Food Microbiology, 134,
s. 37–45.

Greve, J.D., Zietlow, M.S., Miller, K.M., Ellingson, J.L.E, 2015, Occurrence of Coliform and Escherichia coli Contamination and Absence of Escherichia coli O157:H7 on Romaine Lettuce from Retail Stores in the Upper Midwest, Journal of Food Protection, 78(9), s. 1729–1732, https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-14-588.

Korpysa-Dzirba, W., Rola, J.G., Osek, J., 2012, Enterotoksyny gronkowcowe. Część I. Epidemiologia
i znaczenie dla zdrowia publicznego
, Życie Weterynaryjne, 87(8), s. 695–697.

Manani, T.A., Collison, E.K., Mpuchane, S., 2006, Microflora of Minimally Processed Frozen Vegetables Sold in Gaborone, Botswana, Journal of Food Protection, 69(11), s. 2581–2586.

Michalczyk, M., Kowalińska, J., 2009, Zanieczyszczenie mikrobiologiczne kiełkowanych nasion dostępnych w handlu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(64), s. 32–39.

Nowicka, P., Wojdyło, A., Oszmiański, J., 2014, Zagrożenia powstające w żywności minimalnie przetworzonej i skuteczne metody ich eliminacji, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(93), s. 5–18.

Pavan da Silva, S.R, Frizzo Verdin, S.E, Pereira, D.C, Schatkoski, A.M., Rott, M.B., Corção, G., 2007, Microbiological Quality of Minimally Processed Vegetables Sold in Porto Alegre, Brazil, Brazilian Journal of Microbiology, 38, s. 594–598.

Seo, Y.H., Jang, J.H., Moon, K.D., 2010, Microbial Evaluation of Minimally Processed Vegetables and Sprouts Produced in Seoul, Korea, Food Science and Biotechnology, 19(5), s. 1283–1288.

Szczech, M., Kowalska, B., 2010, Mikroflora warzyw ekologicznych, Nowości Warzywnicze, 51,
s. 65–72.

Szwejda, J., Czapski, J., 2007, Warzywa minimalnie przetworzone a skażenie mikrobiologiczne, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5, s. 21–23.

Witrowa-Rajchert, D., 2011, Ekspertyza. Technologie minimalnie przetworzonych owoców i warzyw, Warszawa, www.agengpol.pl.

 

Citation pattern: Kukułowicz A., Wpływ domowego sposobu płukania na redukcję zanieczyszczenia mikrobiologicznego minimalnie przetworzonych warzyw , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 104, pp. 19-24, 2018

BibTeX     EndNote