Analiza wyposażenia łodzi ratowniczych na statkach ratowniczych w aspekcie bezpieczeństwa osoby poszkodowanej

Analysis of Equipment for Rescue Boat at Rescue Ships in Terms of Safety of the Victim
Abstract: 

The article analyzes the fast rescue boat equipment required in the fifth chapter of the LSA Code for suitability in rescue operations on the basis of the rescue action conducted by Maritime Search and Rescue Service. On the example of the mentioned action, the changes in the boat equipment were proposed in order to facilitate work of rescuers and improve safety of the victims.

Streszczenie: 

W artykule poddano analizie wyposażenie szybkich łodzi ratowniczych, wymagane w V rozdziale kodeksu LSA (Life Saving Appliances) pod kątem przydatności w czasie akcji ratowniczych na podstawie akcji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR). Na przykładzie wspomnianej akcji zaproponowano zmiany w wyposażeniu łodzi, w celu ułatwienia pracy ratowników morskich oraz poprawy bezpieczeństwa osób poszkodowanych.

Keywords: 
fast rescue boats, rescue operation, rescue equipment
Słowa kluczowe: 
szybkie łodzie ratownicze, akcja ratownicza, wyposażenie ratownicze
Issue: 
Pages: 
33
43
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, SOLAS, tekst jednolity 2015,

Polski Rejestr Statków, Gdańsk.

Międzynarodowy Kodeks Środków Ratunkowych (Kodeks LSA), 2016, tekst jednolity, Polski Rejestr

Statków, Gdańsk.

Puchalski, J., 2007, Poradnik ratownika morskiego, Trademar, Gdynia.

Źródła internetowe

http://archiwum.radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2011/2011-08-....

http://odwaszegofotokorespondenta.blogspot.com/2013/06/swieto-morza-2013....

https://miastokolobrzeg.pl/images/stories/foto/2014/010/C/bsr2.jpg.

http://www.lifesupportintl.com/products/rescue-nets-baskets/rescue-baske....

http://www.paramedica.pl/zalaczniki/Titan%2006%2013%20wer.%2002.pdf.

http://www.paramedica.pl/zalaczniki/Zestawy%20Ratowniczo%20Ewakuacyjne%2....

http://www.sar.gov.pl/pl/news/2/type.

Citation pattern: Krajewska P., Analiza wyposażenia łodzi ratowniczych na statkach ratowniczych w aspekcie bezpieczeństwa osoby poszkodowanej , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 102, pp. 33-43, 2017

BibTeX     EndNote