Koncepcja systemu wspomagającego Żeglugę Śródlądową – studium przypadku dla dolnego odcinka Wisły

The Concept of Supporting System for Inland Waterway Navigation - Case Study for the Lower Section of the Vistula River

Patrycja Jerzyło         Aleksandra Wawrzyńska         

Abstract: 

The article presents the results of conducted research on actual navigation conditions, traffic intensity, accidents and incidents for the part of the Vistula River as a justification for introducing the inland waterway navigation system in the Lower Vistula . Two variants of the implementation of the river information system were presented and characterized.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia wyniki prowadzonych badań, dotyczących aktualnych warunków żeglugowo-nawigacyjnych, intensywności ruchu statków, wypadków i incydentów dla dolnego odcinka Wisły jako uzasadnienie do wprowadzenia systemu wspomagającego żeglugę śródlądową na Dolnej Wiśle. Przedstawiono i scharakteryzowano dwa warianty wdrożenia systemu informacji rzecznej.

Keywords: 
supporting system for inland waterway navigation, inland navigation, waterways fairway information services, FIS
Słowa kluczowe: 
żegluga śródlądowa, Dolna Wisła, RIS
Issue: 
Pages: 
21
32
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

GUS, 2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2010–2013, Warszawa.

GUS, 2015, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r., Warszawa.

PIANC, 2012, Guidelines and Recommendations for River Information Services, 2011, Edition 3.0, Permanent Working Group 125 of the World Association for Waterborne Transport Infrastructure PIANC, PIANC, CCNR Working Group on RIS on 30th August 2012.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowa-nych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych tech-nicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicz-nych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji tech-nicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 909/2013 z dnia 10 września 2013 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących systemu obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych w żegludze śródlądowej (ECDIS śródlądowego), o których mowa w dyrektywie 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wołejsza, P., Jędrzychowski, H., Jędrzychowski, K., Karkos, D., Kazimierski, W., Wiśnicki, B., 2014, Modernizacja wodnych dróg śródlądowych i portów morskich, Warszawa.

Źródła internetowe

www.ris-odra.pl.

Citation pattern: Jerzyło P., Wawrzyńska A., Koncepcja systemu wspomagającego Żeglugę Śródlądową – studium przypadku dla dolnego odcinka Wisły , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 102, pp. 21-32, 2017

BibTeX     EndNote