Ocena jakości i stabilności przechowalniczej majeranku (ORIGANUM MAJORANA L.) na podstawie właściwości sorpcyjnych

Evaluation of the Quality and Stability of the Storage of Marjoram (Origanum Majorana L.) based on the Characteristics of the Sorption Properties
Abstract: 

The aim of the study was to assess the quality and stability of the marjoram (Origanum majorana L.) storage using the characteristics of the sorption properties. In the studied products, evaluation of the sorption properties was done by static and dynamic method based on the kinetics and rate of adsorption of water vapor. For mathematical interpretation of running of water vapor sorption isotherms, the BET equation was used, and also the usefulness of GAB, Peleg and Oswin models was shown to describe the obtained adsorption isotherms, basing on the coefficient of determination (R2). On the grounds of the survey, it was found that the national product, more expensive – marjoram I, was characterized by higher quality and storage stability.

Streszczenie: 

Celem pracy była ocena jakości i stabilności przechowalniczej majeranku (Origanum majorana L.) z wykorzystaniem charakterystyki właściwości sorpcyjnych. W badanych produktach oceny właściwości sorpcyjnych dokonano metodą statyczną oraz metodą dynamiczną na podstawie przebiegu kinetyki i szybkości procesu adsorpcji pary wodnej. Do matematycznej interpretacji przebiegu izoterm sorpcji pary wodnej zastosowano równanie BET oraz przedstawiono przydatność modeli GAB, Pelega i Oswina do opisu  uzyskanych izoterm adsorpcji, opierając się na współczynniku determinacji (R2). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyższą jakością i stabilnością przechowalniczą charakteryzował się produkt krajowy, droższy – majeranek I.

Keywords: 
marjoram, sorption kinetics of water vapor, sorption isotherm, BET, storage stability
Słowa kluczowe: 
majeranek, kinetyka sorpcji pary wodnej, izoterma sorpcji, BET, stabilność przechowalnicza
Issue: 
Pages: 
43
52
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Arslan, N., Togrul, H., 2005, Modelling of Water Sorption Isotherms of Macaroni Stored in Chamber under Controlled Humidity and Thermodynamic Approach, Journal of Food Engineering, 69, pp. 133–145.

Farmakopea Polska VI, 2002, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.

Góra, J., Lis, A., 2007, Najcenniejsze olejki eteryczne, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Krełowska-Kułas, M.,1993, Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa.

Mathlouthi, M., 2001, Water Content, Water Activity, Water Structure and the Stability of Foodstuffs, Food Control, 12, pp. 409–417.

Newerli-Guz, J., 2012, Przeciwutleniające właściwości majeranku ogrodowego Origanum majora-na L., Probl. Hig. Epidemiol., 93(4), pp. 834–837.

Ocieczek, A., 2012, Właściwości hydratacyjne jako wyróżnik jakości użytkowej mąk pszennych pasażowych, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Ościk, J., 1983, Adsorpcja, PWN, Warszawa.

Paderewski, M., 1999, Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa.

Pałacha, Z., Malczewska, A., 2010, Izotermy adsorpcji i desorpcji wody wybranych przypraw, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1. PN-EN ISO 948:2009, Spices and Condiments – Sampling.

Ruszkowska, M., Ocieczek, A, Palich, P., 2006, Właściwości sorpcyjne grzanek zawartych w zupach instantyzowanych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(47), pp. 271–279.

Seidler-Łożykowska, K., 2007, Wpływ warunków pogodowych na zawartość olejku eterycznego w surowcach tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) i majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.), Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXXIII, pp. 605–608.

Senderski, M., 2004, Prawie wszystko o ziołach, Podkowa Leśna.

Citation pattern: Ruszkowska M., Newerli-Guz J., Ocena jakości i stabilności przechowalniczej majeranku (ORIGANUM MAJORANA L.) na podstawie właściwości sorpcyjnych , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 101, pp. 43-52, 2017

BibTeX     EndNote