Przybliżenie wzorem tablic ciepła właściwego powietrza suchego

Approximation of tables of dry air specific heat using formula
Abstract: 

The paper presents a methods of approximation models identification of two-dimensional Lemmon thermodynamic tables of specific heat of the air in the temperature range 300 to 2000 K and pressures 0.101325 to 20 MPa. The method of least squares and minimization of the maximum deviations was used for this purpose. Considered models are linear combinations of basic functions. There are considered two-dimensional polynomials complete and incomplete higher degrees and combinations of any of basic functions. Also there is analyzed a model based on the approximation of the contour lines for p = idem and T = idem. This allowed to emerge basis functions corresponding to the nature of the approximated data. The elaborated formulas allow calculation of the specific heat at constant pressure and at constant volume value in the above ranges of pressures and temperatures with errors of no more than 0.083% of the table values.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono metody wyłonienia modeli aproksymujących dwuwymiarowe tablice termodynamiczne Lemmona dla ciepła właściwego powietrza w zakresie temperatur 300–2000 K i ciśnień 0,101325–20 MPa. Generalnie w tym celu wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów oraz minimalizację maksymalnych odchyleń. Rozpatrywane modele są liniowymi kombinacjami funkcji bazowych. Rozpatrzono dwuwymiarowe wielomiany pełne i niepełne wyższych stopni oraz kombinacje dowolnych funkcji bazowych. Przeanalizowano także model bazujący na aproksymacji warstwicowej dla p=idem i T=idem. Pozwoliło to wyłonić funkcje bazowe odpowiednie do charakteru aproksymowanych danych. Opracowane wzory umożliwiają obliczanie wartości ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu i stałej objętości w podanych wyżej przedziałach ciśnień i temperatur z błędami nie większymi od 0,083% wartości tablicowej.

Słowa kluczowe: 
przybliżenie tablic wzorami
Issue: 
Pages: 
211
221
Download full text in pdf: 
References: 

Lemmon E.W., Jacobsen R.T., Penocello S.G., Friend D.G., Thermodynamic Properties of Air Mixtures of Nitrogen, Argon and Oxygen From 60 to 2000 K AT Pressures to 2000 MPa, J. Phys. Chem. Ref. Data, 2000, Vol. 29, No. 3.

Citation pattern: Polanowski S., Przybliżenie wzorem tablic ciepła właściwego powietrza suchego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 211-221, 2014

BibTeX     EndNote