Remarks on implementation of ship energy efficiency management plan

Uwagi po wprowadzeniu okrętowego planu zarządzania efektywnością energetyczną

Jerzy Herdzik         

Abstract: 

W artykule przedstawiono wymogi wprowadzenia okrętowego planu zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP), wymaganego od 1 stycznia 2013 roku przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) oraz konsekwencji tegoż wprowadzenia. Zamiarem było uzyskanie szeregu korzyści związanych z realizacją tego planu. Armatorzy zostali zobowiązani do stworzenia tego planu wg przewodnika Komitetu Ochrony Środowiska IMO podanego w cyrkularzu MEPC.213(63) oraz realizacji tego planu na każdym statku powyżej 400 ton rejestrowych. Armatorzy mieli poprzez plan zwrócić większą uwagę na sposób eksploatacji statku, optymalizowanie wykorzystania okrętowych układów energetycznych, odzysk energii odpadowej itp. Podstawowym wskaźnikiem tego planu jest emisja dwutlenku węgla podzielona przez efektywność transportową statku (iloczyn masy ładunku i drogi). Celem wprowadzonych wymagań jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego oraz zwiększenie efektywności transportu drogą morską.

Streszczenie: 

It was presented the IMO requirement on implementation from January 1st, 2013 the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) and consequences of its utilization. The aim was getting some profits connecting with realization process of that plan. The ship-owners have had to prepare the plan for each ship which was under the IMO regulation mentioned in circular MEPC.213(63) and realization of that plan on each vessel over the 400 GRT. The SEEMP returns the attention to shipowners on vessel exploitation process, optimization of marine power plants utilization, waste energy recovery etc. The main index is calculated as a result of carbon dioxide emission from marine power systems divided by transport efficiency of vessel. The target of SEEMP utilization is restriction of carbon dioxide emission as greenhouse gas and increasing efficiency of marine transport.

Słowa kluczowe: 
ship energy efficiency management plan
IMO resolution
environmental protection
IMO MEPC
Issue: 
Pages: 
81
88
Download full text in pdf: 
References: 

Elliott B., The Energy Efficiency Operational Index and Voluntary Measures for Improving Energy Efficiency, EMSA, February 2009.

Energy Efficiency Design Index (EEDI) & Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), Circular, Dromon Bureau of Shipping, July 2012.

Guideline MEPC.212(63) EEDI Calculation and MEPC.224(64).

Guideline MEPC.215(63) EEDI Ref Lines.

Guideline MEPC.214(63) EEDI Verification.

Guideline MEPC.213(63) SEEMP.

Guidelines for Determination of the Energy Efficiency Design Index, Rules for Classification and Construction, 13 Energy Efficiency, Germanischer Lloyd, Edition 2013.

http://www.krs.co.kr/kor/dn/new/MEPC%2064&65_shipyard%20seminar.pdf.

Implementing a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), Guidance for shipowners and operators, Lloyds Register, June 2012 (version 2.0).

MEPC.1/Circ796 and MEPC.1/Circ.815

MEPC Circ.681 EEDI Calculation.

MEPC Circ. 682, EEDI Verification.

MEPC Circ. 684 EEOI.

MEPC Circ. 683 SEEMP.

Resolution MEPC. 177(58), Amendments to the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines, (NOx Technical Code 2008), IMO, October 2008.

Ship Energy Efficiency Plan, MARSIG mbH, March 2012.

The how, why and what of SEEMP, Det Norske Veritas AS brochure, 2013.

Citation pattern: Herdzik J., Remarks on implementation of ship energy efficiency management plan, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 81-88, 2014

BibTeX     EndNote