Superpozycja oddziaływań w grawitacyjnym modelu procesów decyzyjnych w akcji SAR

Przemysław Krata         

Abstract: 
Streszczenie: 

Artykuł wprowadza zasadę superpozycji jako istotnego składnika modelu matematycznego podejmowania decyzji wyboru rejonu rozpoczęcia poszukiwań podczas akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu. Umożliwia ona modelowanie oddziaływań prowadzących do podjęcia decyzji wyboru początkowej pozycji odniesienia dla wyznaczania rejonu poszukiwań SAR dla wielu rozbitków oczekujących na pomoc.

Issue: 
Pages: 
37
45
Download full text in pdf: 
References: 

Budny T., Zmienne w czasie prawdopodobieństwo wykrycia poszukiwanego obiektu w trakcie akcji ratunkowej, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Ruchu Morskiego”, Szczecin 2005.

Burciu Z., Metoda wyznaczania obszarów poszukiwania w akcji ratowniczej na morzu, praca doktorska, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 1997.

Burciu Z., Modelowanie obszarów poszukiwania w aspekcie bezpieczeństwa transportu ludzi na morzu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Feynman R.P., Leighton R.B., Sands W., Feynmana wykłady z fizyki, PWN, Warszawa 1974.

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IMO/ICAO, London/ Montreal 1999.

Jacyna M., Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

Krata P., Model wybranych oddziaływań podczas akcji SAR, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Ruchu Morskiego”, Szczecin 2007.

Landau L.D., Lifszyc E.M., Fizyka teoretyczna, Teoria pola, PWN, Warszawa 1980.

Soliwoda J., Efektywność systemu ratownictwa ze szczególnym uwzględnieniem detekcji termowizyjnej, praca doktorska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2004.

Citation pattern: Krata P., Superpozycja oddziaływań w grawitacyjnym modelu procesów decyzyjnych w akcji SAR, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 67, pp. 37-45, 2010

BibTeX     EndNote