Uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej. Część II. Projekt i realizacja techniczna

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule, podzielonym na dwie części, przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej natomiast pokazano jego założenia projektowe w warstwie funkcjonalnej i sprzętowej oraz realizację techniczną, opartą na zaawansowanej technologii DSP TigerSHARC, z wykorzystaniem dedykowanych modułów FPGA.

Issue: 
Pages: 
21
36
Download full text in pdf: 
References: 

DSM STSL (Single TigerSharc with Logic), Technical Data, Kaztek Systems, 2006.

Górniak M., Wyznaczanie składowych mocy z wykorzystaniem funkcji korelacji, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, vol. 56, nr 5, s. 464–470.

Kaztek STSL, DSP Link Port Interface, Application Note S0611001, Kaztek Systems, 2006.

Mindykowski J. i inni, Uniwersalne analizatory-estymatory jakości energii elektrycznej, w szczególności do zastosowań w izolowanych systemach elektroenergetycznych, projekt badawczo-rozwojowy R0102703 finansowany przez MN i SW, 2007–2011.

PN-EN 61000-4-7, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4–7: Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń.

Powering and Configuring Spartan-3 Generation FPGAs in Compliant PCI Applications, Application Note Xapp457, Xilinx, 8 June 2007.

Spartan-3 Generation Configuration User Guide, Application Note UG332 (v1.5) Xilinx, 16 March 2009.

Spartan-3 Generation FPGA User Guide, Application Note UG331 (v1.5), Xilinx, 21 January 2009.

Tarasiuk T., Comparative study of various methods of DFT calculation in the wake of IEC Standard 61000-4-7, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2009, vol. 58, no. 10, s. 3666–3677.

Tarasiuk T., Hybrid wavelet-Fourier method for harmonics and harmonic subgroups measurement – case study, IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, vol. 22, no. 1, s. 4–17.

Tarasiuk T., Hybrid wavelet-Fourier spectrum analysis, IEEE Transactions on Power Delivery, 2004, vol. 19, no. 3, s. 957–964.

Tarasiuk T., Ocena jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.

Tarasiuk T., Problems of spectrum estimation in ships’ electric power networks, 8th International Conference „Electrical Power Quality and Utilization”, Cracow, 21–23 September 2005, s. 241–246.

Tarasiuk T., The method based on original DBFs for fast estimation of waveform distortions in ship systems – Case Study, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2008, vol. 57, no. 5, s. 1041–1050.

Tarasiuk T., Szweda M., DSP instrument for transient monitoring, przyjęty do publikacji w Computer Standards and Interfaces, Elsevier, 2011, no. 33, s. 182–190.

Tarasiuk T., Tarasiuk M., Szweda M., Opracowanie nowej metody i instrumentarium pomiarowego do szybkiej oceny jakości energii elektrycznej, sprawozdanie z realizacji projektu badawczego nr 3T10C02027, Gdynia 2007.

Visual DSP++ v.5.0, Getting Started Guide, Revision 3.0, Analog Devices, August 2007.

Citation pattern: Mindykowski J., Tarasiuk T., Maśnicki R., Szweda M., Górniak M., Uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej. Część II. Projekt i realizacja techniczna, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 21-36, 2010

BibTeX     EndNote