Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych

Agnieszka Rybowska         

Abstract: 
Streszczenie: 

Rozwój technologiczny, urbanizacyjny oraz zmiany w gospodarkach narodowych spowodowały zmiany w zachowaniach rynkowych konsumentów. Współcześnie konsumenci chętnie wykorzystują nowe formy sprzedaży. Do jednych z popularniejszych należy kupowanie w sklepach internetowych. Pociągnęło to za sobą pojawienie się na rynku nowego typu konsumentów: klienta sklepów internetowych. Celem pracy było określenie zachowań zakupowych klientów sklepów internetowych oraz czynników je determinujących. Na podstawie uzyskanych wyników skonstruowano profil demograficzny konsumenta sklepów internetowych. Klientami sklepów internetowych są osoby młode, z wyższym wykształceniem. Zaobserwowano różnice w zachowaniach zakupowych kobiet i mężczyzn.

Issue: 
Pages: 
23
29
Download full text in pdf: 
References: 

Altkorn J., Marketing a etyka, Handel Wewnętrzny, 1993, nr 3.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 stycznia 1997 roku w sprawie ochrony konsumentów przypadku umów zawieranych na odległość (Dyrektywa 97/7/WE).

Engel J.F., Blackwell R.D., Miliard P.W., Consumer behavior, The Dryden Press, Chicago 1993.

Hansen F., Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.

Popularna encyklopedia powszechna, t. 1, red. J. Pieszczachowicz, Bertelsmann, Warszawa 2001.

Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.

Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, AE, Katowice 1999.

Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.

Szczepański J., Wydajność pracy a konsumpcja, Nowe Drogi, 1976, nr 11.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny – DzU, nr 16, poz. 93 z późn. zm., art. 22.

Citation pattern: Rybowska A., Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 65, pp. 23-29, 2010

BibTeX     EndNote