Ocena wybranych napojów roślinnych w proszku – charakterystyka właściwości fizykochemicznych

The evaluation of selected drinks plant powder – characteristics of physicochemical properties
Abstract: 

The aim of the study was to evaluate the physicochemical properties of selected drinks vegetable powder. The research material was coconut drink powder (I), soybean (II), rice (III), oat (IV). The research methodology included the determination of water content, water activity, loose and tapped density, Hausner ratio and, Carr index, angle of repose and wettability. Based on the survey, it was found that the physicochemical properties of the tested beverage plant powder were determined the composition of raw materials and technological process used by various manufacturers.

Streszczenie: 

Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych wybranych napojów roślinnych w proszku. Materiał badawczy stanowił proszek napoju kokosowego (I), sojowego (II), ryżowego (III), owsianego (IV). Metodyka badań obejmowała oznaczenie zawartości wody, aktywności wody, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausnera, indeksu Carra, kąta nasypu oraz zwilżalności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne badanych napojów roślinnych w proszku determinował skład surowcowy oraz proces technologiczny zastosowany przez poszczególnych producentów.

Słowa kluczowe: 
napoje roślinne w proszku
wskaźnik sypkości
Issue: 
Pages: 
103
113
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Abdullah, E.C., Geldart, D., 1999, The Use of Bulk Density Measurements as Flowability Indicators, Powder Technology, vol. 102, s. 151–165.

Domian, E., 2005a, Sypkość aglomerowanej modelowej żywności w proszku, Acta Agrophysica, vol. 6, nr 3, s. 605–615.

Domian, E., 2005b, Właściwości fizyczne modelowej żywności w proszku w aspekcie metody aglomeracyjnej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4(45), s. 95.

Domian, E., 2008, Studia nad wpływem aglomeracji na strukturę i wybrane właściwości fizyczne wieloskładnikowych mieszanin spożywczych w proszku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Domian, E., Janowicz, M., Kowalska, H., Lenart, A., 2005, Sypkość białkowo-węglowodanowych mieszanin proszków spożywczych aglomerowanych w złożu fluidalnym, SGGW, Warszawa.

Domian, E., Lenart, A., 2010, Właściwości fizyczne żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Kowalska, J, Majewska, E, Lenart, A, 2011, Aktywność wody napoju kakaowego w proszku o zmodyfikowanym składzie surowcowym, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4(77).

Pałacha, Z., 2008, Aktywność wody – ważny parametr trwałości żywności, Przemysł Spożywczy, t. 62, nr 4, s. 22–26.

Peleg, M., 1978, Flowability of Food Powders and Methods for its Evaluation. A Revive, Journal of Food Process Engineering, no. 1, s. 303–328.

PN-78/A-86030-3, Mleko i produkty suszone. Proszek mleczny.

PN-ISO 8460-1999, Kawa rozpuszczalna. Oznaczanie gęstości nasypowej swobodnej i gęstości nasypowej ubitej.

Poszytek, K., Lenart, A., 2006, Właściwości sorpcyjne modelowych odżywek sproszkowanych, Żywność. Technologia. Nauka. Jakość, nr 4(49).

Ruszkowska, M., 2007, Ocena higroskopijnych właściwości zup typu instant, praca doktorska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, [maszynopis niepublikowany].

Ruszkowska, M., 2011, Ocena jakości wybranych odżywek w proszku dla dzieci, Inż. Ap. Chem., t. 50, nr 2, s. 35.

Ruszkowska, M., Palich P., 2013, Ocena wybranych produktów mleczarskich w proszku, Inż. Ap. Chem., t. 52, nr 2, s. 83–85.

Szulc, K., Estkowski, J., Tuwalski, A., Lenart, A., 2012, Wpływ aktywności wody na sypkość mleka w proszku o różnym składzie surowcowym, Acta Agrophysica, vol. 19, nr 1, s. 195–202.

Żbikowska, A., Żbikowski, Z., 2011, Wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego, Inż. Ap. Chem., t. 50, nr 6, s. 20–22.

Citation pattern: Ruszkowska M., Wiśniewska A., Ocena wybranych napojów roślinnych w proszku – charakterystyka właściwości fizykochemicznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 103-113, 2017

BibTeX     EndNote