Ocena czynników wpływających na zachowanie młodych matek na rynku żywności dla niemowląt

Evaluation of factors influencing the behavior of young mothers on the baby food market

Anna Suszek-Namroży         Romuald Zabrocki         

Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the factors influencing the behavior of young mothers on the baby food market. It was found that 87% of women use the ready meals for babies.

Streszczenie: 

Celem podjętych badań była ocena czynników wpływających na zachowanie młodych matek na rynku żywności dla niemowląt. Stwierdzono, że 87% kobiet korzysta z dań gotowych dla niemowląt.

Słowa kluczowe: 
rynek żywności dla niemowląt
Issue: 
Pages: 
88
95
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bona, A., 2011, Jakość dań gotowych dla niemowląt oraz przyrządzanych samodzielnie w opinii matek i w świetle badań laboratoryjnych, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, [maszynopis niepublikowany].

Fidler-Witoń, E., Mikołajczak, K., Waberska, M., Miśkiewicz-Chotnicka, A., Walkowiak, J., 2010, Żywienie niemowląt a aktualne rekomendacje, Nowiny Lekarskie, t. 79, nr 5.

Kuberska, D., Suchta, K., 2016, Zachowania nabywców na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 114, s. 81–93.

Lanigan, JA, Bishop, J., Kimber, AC, Morgan, J., 2001, Systematic Review Concerning the Age of Introduction of Complementary Foods to the Healthy Full-term Infant, Eur. J. Clin. Nutr., no. 55(5), s. 309–320.

Opolski, K., 2009, Komentarz do Raportu o polskim rynku żywności dla niemowląt i małych dzieci, w: Raport o polskim rynku żywności dla niemowląt i małych dzieci w okresie czerwiec 2007–maj 2008, Nutricia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (DzU nr 180, poz. 1214).

Rudnicki, L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

Citation pattern: Suszek-Namroży A., Zabrocki R., Ocena czynników wpływających na zachowanie młodych matek na rynku żywności dla niemowląt, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 88-95, 2017

BibTeX     EndNote