Postawy i zachowania żywieniowe osób dorosłych wobec produktów zawierających tłuszcz, dostępnych w obrocie artykułami spożywczymi

Attitudes and behaviours regarding of adults towards fat products containing fat available in food trading
Abstract: 

The main aim of the research was an evaluation of dietary attitudes and behaviours regarding adults living in the small city in the Pomeranian province food products for them earlier with a low and high content of fats in overall. The research had been conducted among the group of 160 persons. A scale of the dietary neophobia was the foundation of assessment of attitudes according to the examined group of respondents – Food Neophobia Scale (FNS) by Pliner i Hobden (1992) and Food Attitude Survey (FAS-R) by Frank i van der Klaauw (1994), by means of which the tendency of respondents to approval of products was assessed and which earlier never ate. It has been shown that the examined group of adults had been characterized by the highest level of the dietary neophobia and didn't demonstrate will of trying food products unknown for them earlier with a low and high content of fats in overall.

Streszczenie: 

Celem badania była ocena postaw i zachowań żywieniowych osób dorosłych, mieszkających w małym mieście w województwie pomorskim, w stosunku do produktów spożywczych o niskiej i wysokiej zawartości tłuszczów ogółem. Badania przeprowadzono w grupie 160 osób. Podstawą oceny postaw badanej grupy respondentów była skala neofobii żywieniowej (Food Neophobia Scale – FNS) autorstwa Pliner i Hobden (1992) oraz Food Attitude Survey (FAS-R) autorstwa Frank i van der Klaauw (1994), za pomocą której oceniono skłonność respondentów do akceptacji produktów, których nigdy wcześniej nie jedli. Wykazano, że badana grupa osób dorosłych charakteryzowała się wysokim poziomem neofobii żywieniowej i nie wykazywała chęci spróbowania nieznanych jej wcześniej produktów spożywczych o niskiej i wysokiej zawartości tłuszczów ogółem.

Słowa kluczowe: 
produkty zawierające tłuszcz
osoby dorosłe
Issue: 
Pages: 
79
87
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Balas, J., 2005, Kwasy tłuszczowe w rynkowych produktach spożywczych – oleje, margaryny, masło, tłuszcze mieszane, majonezy, Postępy Fitoterapii, nr 3–4, s. 109–114.

Balas, J., Pawlicka, M., Jacórzyński, B., Filipek, A., Domina, P., Mielniczuk, E., Daniewski, M., 2001, Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych w wybranych rybach morskich, Roczniki PZH, nr 52, s. 277–284.

Cichosz, G., Czeczot, H., 2011, Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych – konsekwencje zdrowotne, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, nr 1, s. 50–60.

Daniewski, M., Jacórzyński, B., Filipek, A., Balas, J., Pawlicka, M., Mielniczuk, E., 2003, Skład kwasów tłuszczowych wybranych olejów jadalnych, Roczniki PZH, nr 54(3), s. 263–267.

Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E., 2011, Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji, Hygeia Public Health, nr 46(1), s. 39–46.

Frank, RA., van der Klaauw, NJ., 1994, The Contribution of Chemosensory Factors to Individual Differences in Reported Food Preferences, Appetite, no. 22, s. 101–123.

Łoźna, K., Kita, A., Styczyńska, M., Biernat, J., 2012, Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 93(4), s. 871–875.

Mińkowski, K., Grześkiewicz, S., Jerzewska, M., Ropelewska, M., 2010, Charakterystyka składu chemicznego olejów roślinnych o wysokiej zawartości kwasów linolenowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6(73), s. 146–157.

Niedźwiedzka, E., Wądołowska, L., 2010, Analiza urozmaicenia spożycia żywności w kontekście statusu socjoekonomicznego polskich osób starszych, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 91(4), s. 2–9.

Obiedzińska, A., Waszkiewicz-Robak, B., 2012, Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 1(80), s. 27-44.

Pliner, P, Hobden, K., 1992, Development of a Scale to Measure the Trait of Food Neophobia in Humans, Appetite, no. 19, s. 105–120.

Ritchey, P.N., Frank, R.A., Hursti, U.K., Tuorila, H., 2003, Validation and Crossnational Comparison of the Food Neophobia Scale (FNS) Using Confirmatory Factor Analysis, Appetite, no. 40, s. 163–173.

Zychnowska, M., Pietrzak, M., Krygier, K., 2013, Porównanie jakości oleju rzepakowego tłoczonego na zimno i rafinowanego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 575, s. 131–138.

Citation pattern: Platta A., Radzymińska M., Postawy i zachowania żywieniowe osób dorosłych wobec produktów zawierających tłuszcz, dostępnych w obrocie artykułami spożywczymi, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 79-87, 2017

BibTeX     EndNote