Postawy i zachowania żywieniowe dzieci uprawiających tenis ziemny wobec produktów prozdrowotnych

Attitudes and behaviours regarding of children practising tennis sport towards health-promoting products
Abstract: 

The main aim of the research was an evaluation of attitudes and dietary behaviours of the chosen group of children practising tennis sport towards functional foods. The empirical examination was conducted using questionnaire of the survey form in which the questions concerning the evaluation of postures of children were placed (positive, indifferent and negative) towards particular food products and the possible frequency of eating them. Food products taken into consideration in the examination were divided in four groups: juices and drinks, dried fruit and vegetables, bars with fruit and vegetables and cookies, wafers and the cereal. It has been shown that pupils of secondary schools more often presented positive attitudes towards chosen health-promoting products ranked among the comfortable and functional food than pupils of primary schools. Dietary behaviours of children at the age of 10-14 were characterized by a small frequency of eating health-promoting products presented in the examination.

Streszczenie: 

Celem badania była ocena postaw i zachowań żywieniowych wybranej grupy dzieci, uprawiającej tenis ziemny, w stosunku do produktów prozdrowotnych. Badanie empiryczne przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza ankiety, w którym zamieszczono pytania dotyczące oceny postaw dzieci (pozytywnych, obojętnych i negatywnych) i ewentualnej częstości spożycia wybranych produktów żywnościowych. Produkty spożywcze brane pod uwagę w badaniu podzielono na cztery grupy: soki i napoje, suszone owoce i warzywa, batony z owocami i warzywami oraz ciastka, wafle i płatki zbożowe. Wykazano, że uczniowie szkół gimnazjalnych prezentują częściej pozytywne postawy wobec wybranych produktów prozdrowotnych, zaliczanych do żywności wygodnej i funkcjonalnej, niż uczniowie szkół podstawowych. Zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10–14 lat wskazywały na małą częstość spożycia prezentowanych w badaniu produktów prozdrowotnych.

Słowa kluczowe: 
produkty prozdrowotne
dzieci
Issue: 
Pages: 
71
78
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Citation pattern: Platta A., Postawy i zachowania żywieniowe dzieci uprawiających tenis ziemny wobec produktów prozdrowotnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 71-78, 2017

BibTeX     EndNote