Stabilność napięciowa a regulacja napięcia przełącznikami zaczepów transformatora elektroenergetycznego

Voltage stability and control tap changer of power transformer
Abstract: 

The paper presents the basic concepts associated with the stability of the voltage. The influence of regulating transformer on the voltage stability. Developed guidelines for the regulator tap changer due to a critical decrease in the supply voltage stability.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane ze stabilnością napięciową węzła sieci. Przeanalizowano wpływ regulacji przełącznika zaczepów transformatora na stabilność napięciową. Opracowano wytyczne dla regulatora przełącznika zaczepów ze względu na krytyczne możliwe obniżenie się zapasu stabilności napięciowej.

Słowa kluczowe: 
voltage stability
OLTC
voltage regulation
regulators
Issue: 
Pages: 
100
108
Download full text in pdf: 
References: 

Begovic, M., Fulton, D., Gonzales, M.R., Goossens, J., 1995, Summary of System Protection and Voltage Stability, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 10, no. 2.

Brusiłowicz, B., Rebizant, W., Szafran, J., 2011, A New Method of Voltage Stability Margin Estimation Based on Local Measurements, APAP 2011, Conference, Beijing, vol. 1790, s. 2443–2447.

Brusiłowicz, B., Szafran J., 2014, Badanie wpływu działania przełącznika zaczepów transformatora na stabilność napięciową, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 3, s. 90–93.

Kremens, Z., Sobierajski, M., 1996, Analiza systemów elektroenergetycznych, WNT, Warszawa.

Machowski, M.J., 2007, Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Madajewski, K., Paprocki R., Sobczak B., 2009, Voltage Profile Optimization in Polish Power system, XIV Międzynarodowa Konferencja „Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”, Jurata, , t. I, s. 53–61.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 2006, Notatka Zarządu PSE-Operator S.A. w sprawie awarii napięciowej w krajowym systemie elektroenergetycznym w dniu 26.06.2006.

Powroźnik, M., Kołodziej, D., 2013, Nowe algorytmy regulacji napięcia i mocy biernej stosowane w układach ARNE/ARST dla autotransformatorów pracujących w przyelektrownianych stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć – część 1, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 11, s. 125–128.

Vu Khoi, Begovic, M., Novosel, D., Saha, M.M., 1999, Use of Local Measurements to Estimate Voltage Stability Margin, IEEE Transactions Power Syst., vol. 14, no. 3.

Wiszniewski, A., 2007, New Criteria of Voltage Stability Margin for the Purpose of Load Shedding, IEEE Transactions Power Delivery, vol. 22, no. 3, s. 1367–1371.

Wiszniewski, A., Rebizant, W., Klimek, A., 2010, Intelligent Voltage Difference Control Maintaining the Voltage Stability Limit, Proceedings of the 43th CIGRE Session, Paris, France.

Citation pattern: Korpikiewicz J., Mysiak P., Stabilność napięciowa a regulacja napięcia przełącznikami zaczepów transformatora elektroenergetycznego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 100-108, 2017

BibTeX     EndNote