Badania wstępne silnika indukcyjnego w warunkach wahań napięcia z wykorzystaniem metod polowych

Preliminary study on induction motor under voltage fluctuation by using field methods
Abstract: 

The paper deals with the influence of supply voltage fluctuations on an induction cage machine. Waveforms of currents, torque and rotational speed are presented. Voltage and current spectrum are discussed. The appropriate numerical experiments were made with finite elements method. The results of calculation are shown for an induction cage motor of rated power 3 kW.

Streszczenie: 

Artykuł dotyczy wpływu wahań napięcia zasilania na silnik indukcyjny klatkowy. Przedstawiono w nim przebiegi prądu, momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Zamieszczono widma napięcia zasilania i prądu pobieranego przez silnik. Odpowiednie eksperymenty numeryczne wykonano za pomocą metody elementów skończonych. Wyniki obliczeń przedstawiono dla silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 3 kW.

Słowa kluczowe: 
jakość napięcia
modelowanie polowe
silnik indukcyjny
Issue: 
Pages: 
64
70
Download full text in pdf: 
References: 

Abreu de, J.P.G., Emanuel, A.E, 2002, Induction Motor Thermal Aging Caused by Voltage Distortion and Imbalance, Loss of Useful Life and Its Estimated Cost, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 38, no. 1, s. 12–20.

ANSYS technical documentation, http://www.ansys.com.

Bolen, M.H.J., Gu, I.Y.H., 2006, Signal Processing of Power Quality Disturbances, Wiley, New York.

Deokar, S.A., Waghmare, L., Jadhav, G.N., 2010, Voltage Flicker Assessment of Induction Motors Used in the Integrated Water Pumping Station, Proc. of Joint International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES) & 2010 Power India, New Delhi, December 20–23.

Gallo, D., Langella, R., Testa, A., Emanuel, A., 2004, On the Effects of Voltage Subharmonics on Power Transformers: a Preliminary Study, 11th International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHPQ, s. 501–506.

Gnaciński, P., Pepliński, M., 2012, Wpływ wahań napięcia na obciążenia cieplne silnika indukcyjnego – badania wstępne, vol. 66, t. 2, nr 32, s. 288–293.

Gnaciński, P., Pepliński, M., 2014, Induction Cage Machine Supplied with Voltage Containing Subharmonics and Interharmonics, IET Electric Power Applications, vol. 8, no. 8, s. 287–295. Hanzelka, Z., 2001, Jakość energii elektrycznej. Wahania napięcia, http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_3_pelna.pdf.

IEC Standard 61000-4-7, General Guide on Harmonics and Interharmonics Measurements and Measuring Instruments for Power Supply Networks and Attached Devices Used for the Measurements.

Mindykowski, J., 2016, Case Study – Based Overview of Some Contemporary Challenges to Power Quality in Ship Systems, Inventions, 1(2), 12.

Otomański, P., Wpływ wahań napięcia na wybrane źródła promieniowania optycznego, 2010, R. 56, nr 9, s. 1077–1080.

Pepliński, M., Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych napięcia na prądy i temperaturę uzwojeń silników indukcyjnych małych mocy, 2014, rozprawa doktorska, Akademia Morska w Gdyni.

Sürgevil, T., Akpnar, E., 2009, Effects of Electric Arc Furnace Loads on Synchronous Generators and Asynchronous Motors, Proc. of International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2009, Bursa, November 5–8, s. I-49–I-53.

Tennakoon, S., Perera, S., Robinson, D., 2008, Flicker Attenuation – Part I, Response of Three-Phase Induction Motors to Regular Voltage Fluctuations, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 23, no. 2, s. 1207–1214.

Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution Systems, 2010, EN 50160.

Yilmaz, I., Ermis, M., Cadirci, I., 2012, Medium-Frequency Induction Melting Furnace as a Load on the Power System, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 48, no. 4, s. 1203–1214.

Citation pattern: Gnaciński P., Hallmann D., Badania wstępne silnika indukcyjnego w warunkach wahań napięcia z wykorzystaniem metod polowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 64-70, 2017

BibTeX     EndNote