Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016–2030

Prospects for the development of inland navigation in Poland in the years 2016–2030

Emilia Skupień         Emilia Kuciaba         Agnieszka Gąsior         

Abstract: 

The article presents the work growth analysis of inland waterway transport among 28 European Union countries within years 1995 to 2014. Moreover, the article includes information regarding the competences of The Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation and also describes presumptions of development plans for inland waterways in Poland between years 2016–2020, presumably even till 2030.

Streszczenie: 

W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach Unii Europejskiej w okresie od 1995 do 2014 roku. Zawarto informacje dotyczące kompetencji Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Opisano także założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030.

Słowa kluczowe: 
inland navigation
transport policy
Issue: 
Pages: 
111
120
Download full text in pdf: 
References: 

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS 102, Rada UE, Bruksela, 29 marca 2011.

Duży Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011 i 2015.

Marktbeobachtung (2016), Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung 2016, www.ccrzkr. org.

Navigable inland waterways by carrying capacity of vessels, http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database.

Transport – wyniki działalności w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 04 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2015 r., poz. 812, 1255, 1269, 1960).

Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, 14 czerwca 2016.

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006–2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.

www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

www.mgm.gov.pl.

www.stat.gov.pl.

Citation pattern: Skupień E., Kuciaba E., Gąsior A., Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016–2030, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 97, pp. 111-120, 2016

BibTeX     EndNote