Niektóre inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska morskiego

Selected initiatives of european union in the aspect of marine environment protection

Mirosław H. Koziński         

Abstract: 

The paper presents new pro-ecological legislative initiatives of European Union. The author tries to justify the argument that some of the ecological rules of European Union are not consistent with the principle of sustainable grow and proportionality.

Streszczenie: 

Artykuł dotyczy przede wszystkim nowych proekologicznych inicjatyw legislacyjnych Unii Europejskiej. Autor stara się uzasadnić tezę, że niektóre z ekologicznych przepisów Unii Europejskiej nie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także z zasadą proporcjonalności.

Słowa kluczowe: 
środowisko morskie
Issue: 
Pages: 
87
98
Download full text in pdf: 
References: 

Brodecki Z., Koncewicz T., Kupczyk P., Pchałek M., Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz, Warszawa 2010.

Ciechanowicz J., Bezpieczeństwo ekologiczne obszaru Morza Bałtyckiego – aspekty prawnomiędzynarodowe, Prawo Morskie, 1993, Vol. VII, s. 5–16.

Ciechanowicz J., Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim i Unii Europejskiej, Prawo Morskie, 2000, Vol. XIII, s. 35–54.

Ciechanowicz J., Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska morskiego – zagadnienia odszkodowawcze, Prawo Morskie, 1989, Vol. III, s. 31–42.

Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz.Urz. L 131 z 28.05.2009 r.).

Engels U.D., European Ship Recycling Regulation, Heidelberg, New York, Dordrecht, London 2013.

Fisher D.R., Freudenburg W.R., Ecological Modernization and Its Critices: Assessing the Past and Looking Towards the Future, Society and Natural Resources, 2001, Vol. 14, s. 701–709.

Górski M., Prawo międzynarodowe a ochrona warstwy ozonowej, Studia Prawno-Ekonomiczne, 1997, nr 5.

Górski M., Zasada prewencji w prawie ochrony środowiska, Studia Prawno-Ekonomiczne 1995, nr 52.

Grabowska G., Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001.

Jasudowicz T., Prawnomiędzynarodowe problemy ochrony środowiska obszaru Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami pochodzenia lądowego, Prawo Morskie, 1989, Vol. III, s. 43–62.

Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Koziński M.H., Miejsce schronienia (Place of Refuge), [w:] Mare Liberum. Księga Pamiątkowa Prof. Andrzeja Straburzyńskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013, Vol. XXIX, s. 89–102.

Koziński M.H., Międzynarodowa konwencja o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (SRC 2009), Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2010, nr 24, s. 39–50.

Koziński M.H., Recykling statków w prawie Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2014, nr 87, s. 54–63.

Koziński M.H., Rozszerzenie zakresu przedmiotowego przepisów o ochronie środowiska morskiego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2005, nr 17, s. 66–78.

Koziński M.H., Załącznik VI do konwencji MARPOL, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2015, nr 92, s. 71–83.

Kramer L., EU Environmental Law, London 2011.

Lew-Gliniecka K., Zasada przezorności i zasada prewencji w unijnym prawie ochrony środowiska. Analiza przypadku na tle uwag ogólnych, Studia Gdańskie Wizje i Rzeczywistość, 2010, Vol. VIII, s. 207–218.

Łopuski J., Walka o czyste morze. Problem międzynarodowy, Gdynia 1972.

Łukaszuk L., Międzynarodowa ochrona środowiska morskiego – główne problemy, system regulacji oraz zasady i formy współpracy (zarys ogólny), Studia Ecologiae et Bioethicae, 2003, nr 1, s. 249–268.

Mikelis N., An analysis of European Regulation of Ship Recycling, BIMCO Bulletin, 2013, No, 6.

O'Neill K., Global to local, public to private. Influences en environmental policy change in industrialized countries, Montreal 1998.

Opinia merytoryczna i prawna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków (COM /2012/ 118 final) z 24.04.2012, Biuro Analiz Sejmowych (BAS-WASGiPU-WAPEiM-979/12).

Ormond T., Hong Kong Convention and EU Ship Recycling Regulation: Can they change bad industral practices soon? Eleni Review, 2012, No. 2; Jean Monet Working Paper Series, 2013, Vol. 5, s.1–9.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Toruń 1999.

Puthucherril T.G., From Shipbreaking to Sustainable Ship Recycling. Evolution at a Legal Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2010.

Pyć D., Aspekty prawne składowania dwutlenku węgla pod dnem morskim, Prawo Morskie, 2010, Vol. XXVI, s. 183–198.

Pyć D., Morskie obszary chronione na morzu otwartym, Prawo Morskie, 2005, Vol. XXI. s. 89– 114.

Pyć D., Prawo rozwoju zrównoważonego: zasada prewencji i zanieczyszczający płaci w systemie ochrony środowiska morskiego (współczesne tendencje w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym), Prawo Morskie, 2002, Vol. XVII, s. 169–184.

Pyć D., Wybrane aspekty prawne i ekologiczne związane z układaniem rurociągów podmorskich, Prawo Morskie, 2006, Vol. XXII, s. 27–46.

Royal Institution of Naval Architects (RINA), Recycling of ships and other marine structures, London 2005.

Rosicki R., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”, 2010, nr 4, s. 44–56.

Wspólnota Europejska a środowisko naturalne, red. J.C. Masclet, Konferencja w Angers, Lublin 1999.

Citation pattern: Koziński M.H., Niektóre inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska morskiego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 97, pp. 87-98, 2016

BibTeX     EndNote