Zarządzanie procesami logistyki magazynowej w przedsiębiorstwie

Project management processes in a company warehouse logistics

Patrycja Jerzyło         Maria Rutkowska         Aleksandra Wawrzyńska         

Abstract: 

The thesis focuses on the problems of logistics process management and the courses of these processes in warehouse logistics. In order to optimize the management of warehouse logistics in the studied company three improvement variants were suggested. Each of those includes a description of necessary changes that are to be put into practice in order for the company to improve their warehouse processes and ensure proper economic growth. Relying on the evaluation of the three variants, an optimal solution of improving the processes of warehouse logistics management in the company was chosen.

Streszczenie: 

Artykuł dotyczy problemów zarządzania procesami logistycznymi i ich przebiegów w sferze logistyki magazynowej. Opisano przykładowe rozplanowanie procesów logistyki magazynowej w dwóch przedsiębiorstwach, a następnie porównano przytoczone przebiegi z procesami magazynowymi badanej firmy. W celu optymalizacji zarządzania procesami logistyki magazynowej w opisywanym przedsiębiorstwie zaproponowano trzy warianty poprawy działań logistycznych. Bazując na ocenie każdego z trzech planów poprawy, wytyczono optymalne rozwiązanie udoskonalenia zarządzania procesami logistyki magazynowej w badanym przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: 
transport
logistyka
zarządzanie logistyczne
logistyka magazynowa
Issue: 
Pages: 
37
54
Download full text in pdf: 
References: 

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu obsługi, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2009.

Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2002.

Harrison A., Van Hoek R., Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2010.

Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, t. II, Magazynowanie, Poznań 2008.

Stępnicka N., Bąkowska P., Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach – wybrane aspekty teoretyczne, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/380_ 27_st_pnicka.pdf (data dostępu 17.10.2015).

Citation pattern: Jerzyło P., Rutkowska M., Wawrzyńska A., Zarządzanie procesami logistyki magazynowej w przedsiębiorstwie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 97, pp. 37-54, 2016

BibTeX     EndNote