Analiza zmian smarności oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30

The oil engine lubricity variation analysis of engine oil applied in Cegielski-Sulzer motor 3AL25/30

Małgorzata Malinowska         Dominik Zera         

Abstract: 

The lubricity of engine oils is the ability of oil to create the boundary layer, which reduces friction and protects the mating surfaces. It is not individual property of oils, because depends on both the nature of the engine oil and the mating surfaces. For the measurement of lubricity using a method involving the destruction of the boundary layer The tribological tests were conducted with the use of a four-ball apparatus, which allows you to determine the parameters: the welding load, the wear under load the seizing load, the limiting pressure of seizure. In this paper the author presented the results of measurements of properties of lubricity engine oil Marinol RG 1240 working in the engine Cegielski-Sulzer 3AL25 / 30 at different time of overwork.

Streszczenie: 

Smarność to zdolność oleju do tworzenia warstwy granicznej, której zadanie polega na zmniejszaniu oporów tarcia oraz ochronie współpracujących powierzchni. Stanowi cechę zespołową, ponieważ zależy zarówno od własności oleju, jak i od współpracujących powierzchni. Do porównania smarności wykorzystuje się metody polegające na niszczeniu warstwy granicznej. Przykładem urządzenia do pomiaru własności przeciwzatarciowych oraz przeciwzużyciowych jest aparat czterokulowy, za którego pomocą wyznacza się obciążenie zespawania, wskaźnik zużycia pod obciążeniem, obciążenie zacierające oraz graniczny nacisk zatarcia. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów własności smarnych oleju silnikowego MARINOL RG 1240 pracującego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30 po różnym czasie pracy.

Słowa kluczowe: 
olej silnikowy
smarność
warstwa graniczna
aparat czterokulowy
obciążenie zacierające
Issue: 
Pages: 
93
104
Download full text in pdf: 
References: 

Gielniewski R., Górski K., Lotko W., Michalczewski R., Analiza zacierania elementów pompy wtryskowej rozdzielaczowej CAV DPA zasilanej mieszaniną ON i EETB, Tribologia, 2013, nr 4.

Kondrat Z., Badanie właściwości smarnych substancji smarowych za pomocą aparatu czterokulowego, instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu eksploatacja maszyn, Politechnika Białostocka, Białystok 2013.

Krupowies J., Badania i ocena zmian właściwości użytkowych olejów urządzeń okrętowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Studia, 2009, nr 49.

Laber S., Badania własności eksploatacyjnych i smarnych uszlachetniacza metalu motor life professional, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Maszyn i Pojazdów, Zielona Góra 2003.

Maciąg M., Stałe kompleksowe charakteryzujące system tribologiczny, Tribologia, 2006, nr 5.

Młynarczak A., Badanie wpływu preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym na właściwości smarne oleju Titan Truck Plus 15W40 stosowanego w silnikach okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2012, nr 76, s. 62–68.

Total Polska Sp. z o.o., Przemysłowe środki smarne – poradnik, Warszawa 2003.

Tuszyński W., Rogoś E., Nowoczesne metody badania właściwości tribologicznych olejów smarowych, Nafta – Gaz, 2010, nr 10, s. 927–935.

Zwierzycki W., Oleje smarowe. Dobór i użytkowanie, Rafineria nafty Glimar, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Gorlice 1996.

www.lotosoil.pl/resource/show/14718.pdf [maj 2016].

www.tribologia.eu /ptt/try/tr05.htm [maj 2016].

www.wm.am.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/tribometr_czterokulowy.pdf [kwiecień 2014].

Citation pattern: Malinowska M., Zera D., Analiza zmian smarności oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 93-104, 2016

BibTeX     EndNote