Określenie częstości i liczby występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich

Definition of frequency and number of occurrence of fishing vessel’s cooling system damages

Waldemar Kostrzewa         Katarzyna Gawdzińska         Cezary Behrendt         Stefan Berczyński         

Abstract: 

The use of equipment, installations, fittings designated for refrigeration requires experience and skills in their operation. Proper exploitation of cooling equipment with minimum number of breakdowns is provided by qualified staff and the use of materials and fittings of sufficient quality. However, despite the steady increase in the reliability of cooling systems, it is impossible to prevent every damage. Therefore, their formation should be properly predicted to avoid situations in which the damage will affect the inhibition of the entire facility and pollute the environment, eg. by leakage of refrigerant. The article presents how the refrigerant influences the atmosphere of the Earth, damages of fishing vessel’s cooling systems (2007–2011) and ANOVA used in description of this damages divided into two types of fishing boats.

Streszczenie: 

Stosowanie urządzeń, instalacji, osprzętu przeznaczonych do chłodnictwa wymaga doświadczenia i umiejętności ich eksploatacji. Właściwą eksploatację urządzeń chłodniczych z minimalną liczbą awarii zapewnia wykwalifikowana obsługa oraz stosowanie materiałów i elementów wyposażenia odpowiedniej jakości. Jednak mimo stałego wzrostu niezawodności systemów chłodniczych nie sposób zapobiec wszystkim uszkodzeniom. Należy więc odpowiednio prognozować ich powstawanie, aby uniknąć sytuacji, w których uszkodzenie wpłynie na zahamowanie pracy całego obiektu i zanieczyszczenie środowiska, np. poprzez wyciek czynnika chłodniczego. W artykule przedstawiono odziaływanie czynnika chłodniczego na atmosferę ziemską, uszkodzenia elementów systemów chłodniczych kutrów rybackich (w latach 2007–2011) i jednoczynnikową analizę wariancji służącą do opisu tych uszkodzeń z podziałem na dwa typy kutrów.

Słowa kluczowe: 
kutry
uszkodzenia systemów chłodniczych
Issue: 
Pages: 
24
36
Download full text in pdf: 
References: 

Bach H., Baumgarth S. i inni, Regelungstechnik in der Versorgungstechnik, C.F. Mueller, Karlsruhe 2001.

Bejger A., Piasecki T., Technical problems of mud pumps on ultra deepwater drilling rigs scientific, Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013, nr 36(108), pp. 13–16.

Busweiler U., Air coditioning with a combination of radiant cooling, displacement ventilation, and desiccant cooling, ASHRAE Transaction, 2003, vol. 99, pp. 503–510.

Chybowski L., Gawdzińska K., Ślesicki O., Patejuk K., Nowosad G., An engine room simulator as an educational tool for marine engineers relating to explosion and fire prevention of marine diesel engines, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2015, no. 43(115), pp. 15–21.

Kalinowski K., Zimno niedoskonałe. Ucieczka czynnika z urządzenia chłodniczego – zapobieganie i skutki, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2003, nr 2, s. 67–69.

Kędzierska K., Ocena prawdopodobieństwa uszkodzeń prowadzących do emisji ziębników z urządzeń chłodniczych na podstawie danych statystycznych, praca doktorska, ZUT, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Szczecin 2011.

Konsor-Osmęda K., Wdrażanie systemu napełnienia, kontroli i testowania urządzeń chłodniczych z czynnikami HC, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2010, nr 4, s. 52–53.

Kostrzewa W., Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich, Akademia Morska w Szczecinie, rozprawa doktorska, niepublikowana, Szczecin 2015.

Kostrzewa W., Gucma M., Ocena prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2014, nr 83, s. 75–80.

Krile S., Krile-Cvitanović M., Chybowski L., Optimal water supply related to water production capabilities on board, 7th International Conference on Maritime Transport, Barcelona 2016, vol. VII, pp. 290–299.

Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980.

PN-EN 378. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Raport z projektu: Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko, Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa (2006–2007).

Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 1994.

Citation pattern: Kostrzewa W., Gawdzińska K., Behrendt C., Berczyński S., Określenie częstości i liczby występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 24-36, 2016

BibTeX     EndNote