Postrzeganie przez konsumentów jakości i bezpieczeństwa nanomateriałów

Consumer perception of quality and safety nanomaterials

Piotr Przybyłowski         Natalia Chomaniuk         Mateusz Marian Reszka         

Abstract: 

Due to the increasing number of nanomaterials on the Polish market, it has become interesting to know the opinion of respondents on the product (materials) formed at the nanoscale. Public perception is in fact a very important aspect concerning the introduction of new technologies. The study group consisted of 150 respondents from the area of the Tri-City and surrounding areas, and studies conducted in the form of a diagnostic survey. Respondents represent the most positive attitude towards nanotechnology and nanoproduct. However, with a noticeable degree of mistrust. Probably resulting from poorly established self level of knowledge in the above aspect.

Streszczenie: 

W związku ze zwiększającą się liczbą nanomateriałów na polskim rynku, interesujące wydaje się poznanie opinii respondentów na temat produktów (materiałów) powstających w nanoskali. Odbiór społeczny jest bowiem bardzo ważnym aspektem wprowadzania nowych technologii. Grupę badaną stanowiło 150 respondentów z terenu Trójmiasta i okolic, a badania przeprowadzono w formie sondażu diagnostycznego. Respondenci wykazują w większości pozytywne nastawienie do nanotechnologii i nanoproduktów, niemniej jednak z zauważalną dozą braku zaufania, wynikającą prawdopodobnie z nieugruntowanego poziomu wiedzy w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: 
nanotechnologia
nanomateriały
bezpieczeństwo
Issue: 
Pages: 
227
235
Download full text in pdf: 
References: 

Błaszczyk A., Kierunki rozwoju innowacji nanotechnologicznych i ich znaczenie gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.

Błaszczyk A., Jasiczak J., Komercjalizacja oraz perspektywy nanoproduktów, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, 2010, nr 1(22).

Bujak-Pietrek S., Narażenie na nanocząstki w środowisku pracy jako zagrożenie dla zdrowia. Problemy oceny ekspozycji zawodowej, „Medycyna Pracy”, Łódź 2010, nr 61(2).

Chomaniuk N., Przybyłowski P., Nanoprodukty – co wiedzą o nich studenci, „Przemysł Spożywczy”, 2014, nr 7.

Idzikowska M., Janczura M., Lepionka T., Nanotechnologia w produkcji żywności – kierunki rozwoju, zagrożenia i regulacje prawne, Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego, Wydawnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2012, nr 4.

Jurewicz M., Prawne aspekty nanotechnologii, Economics and Management, 2013, No. 2.

Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M., Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2012.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1363/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (DzU L 343/26/19.12.2013).

Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Citation pattern: Przybyłowski P., Chomaniuk N., Reszka M.M., Postrzeganie przez konsumentów jakości i bezpieczeństwa nanomateriałów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 227-235, 2016

BibTeX     EndNote