Właściwości transportowo-technologiczne jako wyróżniki jakości stałych ładunków masowych

Transport-technological properties as quality factors of solid bulk cargoes

Marzenna Popek         

Abstract: 

The risk involved in maritime transport of solid bulk cargoes is generated by the properties of these cargoes. In this paper an analysis and classification of the basic parameters of solid bulk cargoes was carried out, taking into account the circumstances arising from the type and quantity of the transported goods.

Streszczenie: 

Jakość stałych ładunków masowych w transporcie to zbiór właściwości, o których wyborze decyduje nadrzędne kryterium – bezpieczeństwo. Istotna jest więc stała analiza parametrów transportowo-technologicznych, które opisują aktualny stan ładunku i z różnym nasileniem wpływają na możliwość sprostania wymaganiom stawianym tym ładunkom w przewozach morskich. Ryzyko w transporcie morskim stałych ładunków masowych w dużej mierze zależy od ich właściwości. Celem artykułu jest klasyfikacja i analiza podstawowych parametrów transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych i wykazanie ich wpływu na prawidłowość wyboru technologii przewozu morskiego tychże ładunków.

Słowa kluczowe: 
stałe ładunki masowe
transport morski
Issue: 
Pages: 
217
221
Download full text in pdf: 
References: 

Bult N., Johnson D., Pike K., Pryce-Roberts N., Vigar N., 15 Years of Shipping Accidents, Southampton Solent University, Southampton 2012.

IMO, International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, London 2013.

UNCTAD, Review of Maritime Transport, Geneva 2014.

Citation pattern: Popek M., Właściwości transportowo-technologiczne jako wyróżniki jakości stałych ładunków masowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 217-221, 2016

BibTeX     EndNote