Zagrożenia substancjami toksycznymi w akwenach europy jako wynik wypadków statków morskich

Threats with toxic substances in european sea areas as a result of ship accidents

Magda Bogalecka         

Abstract: 

The goal of the paper is the analysis of chemicals, other than oil, released as the result of near 40 sea accidents that happened around European sea areas in 1971-2014. It was found that toxicity substances (in the air and the seawater) were the largest group of spilled substances. These substances were analysed from the point of view their toxicity range as well as the most polluted sea areas.

Streszczenie: 

Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku blisko 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971–2014, przedostały się do środowiska morskiego. Wśród tych substancji największą grupę stanowiły chemikalia o właściwościach toksycznych (w stosunku zarówno do powietrza, jak i wody morskiej). Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa grożącego z ich strony. Wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.

Słowa kluczowe: 
substancje niebezpieczne
transport morski
Issue: 
Pages: 
212
216
Download full text in pdf: 
References: 

Bogalecka M., Łukaszewska K., Wpływ chemikaliów na stan środowiska morskiego – analiza wypadków na akwenach Europy w latach 1971–2014, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, 2015, R. IX, cz. I, s. 77–93.

Bogalecka M., Popek M., Transport morski niebezpiecznych chemikaliów i jego konsekwencje dla środowiska, [w:] Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego. V Forum Morskie. Współczesne wyzwania dla kształtowania bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, red. S. Piocha, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Politech-nika Koszalińska, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Koszalin–Kołobrzeg 2006, s. 299–309.

Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships. Report of the fortieth session of the GESAMP Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships, BLG. 1/Circ.14 London 2004.

Citation pattern: Bogalecka M., Zagrożenia substancjami toksycznymi w akwenach europy jako wynik wypadków statków morskich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 212-216, 2016

BibTeX     EndNote