Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy

Quality in retail trade from the perspective of internet service provider

Monika Szyda         

Abstract: 

Quality is defined differently in the literature, may also be differently perceived by the customer and the service provider. However, in any kind of business, there is recognized the need to ensure quality at the highest level. Also, the quality of online trading is becoming the standard. This article is limited to the retail Internet trading and perspective of on-line seller. The purpose of this article is to demonstrate that the quality of Internet commerce from the perspective of the service provider is not only a necessity, effort and continuous improvement actions but also many times greater benefits such as increased customer satisfaction and loyalty, increase the level of competitiveness and market for the trading company and improving its efficiency and productivity services.

Streszczenie: 

Jakość jest różnie definiowana w literaturze, może także być inaczej postrzegana przez klienta i usługodawcę. Niemniej jednak w każdym rodzaju działalności gospodarczej dostrzega się konieczność zapewnienia jakości na jak najwyższym poziomie. W handlu internetowym jakość również staje się standardem. W artykule ograniczono się do detalicznego handlu internetowego oraz perspektywy sprzedawcy on-line. Celem opracowania jest wykazanie, że jakość w handlu internetowym z punktu widzenia usługodawcy to nie tylko konieczność, nakłady i nieustanne działania doskonalące, ale także wielokrotnie większe korzyści, takie jak wzrost satysfakcji klienta i jego lojalności, zwiększenie poziomu konkurencyjności i rynku zbytu przedsiębiorstwa handlowego oraz poprawa jego efektywności i produktywności usług.

Słowa kluczowe: 
jakość
handel internetowy
lojalność
konkurencyjność
efektywność usług
Issue: 
Pages: 
203
211
Download full text in pdf: 
References: 

Baruk A.I., Rola jakości obsługi klienta w kształtowaniu lojalności nabywców, „Problemy Jakości”, 2013, nr 1.

Dobski P., Zarządzanie przez jakość w handlu detalicznym. Koncepcja i zastosowanie, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

Grönroos Ch., Ojasalo K., Service productivity. Towards a conceptualization of the transformation of inputs into economic results in services, Journal of Business Research, 2004, Vol. 57, No. 4.

Hope Ch., Is there an inverse relationship between service quality and productivity or not? It’s all in the definition! Working Paper of The Bradford University School of Management, 2007, May, No. 07/15.

Kłosowski A., Marketingowa istota jakości usług, „Problemy Jakości”, 2013, nr 1.

Kłosowski A., Produktywność i jakość usług a produktywność firmy, „Problemy Jakości”, 2012, nr 2.

Merrilees B., Miller D., Superstore interactivity: a new self-service paradigm of retail service, International Journal of Retail and Distribution Management, 2001, Vol. 29, No. 8.

Newman A.J, Cullen P., Retailing: Environment and Operations, Thomas Learning, London 2002.

Parasuraman A., Service Quality and Productivity: a synergistic perspective, Managing Service Quality, 2002, Vol. 12, No 1.

Pierański B., Kształtowanie jakości usługi handlowej w ramach tradycyjnych oraz nowoczesnych form sprzedaży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, nr 184.

Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R, Lublin 2012.

Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.

Citation pattern: Szyda M., Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 203-211, 2016

BibTeX     EndNote